Amcanion Cydraddoldeb Strategol Dros Dro ar gyfer 2021 i 2022

Ewch yn syth i:

Rhagarweiniad

Nid yw ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych wedi’i gyfyngu i’r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol; byddwn yn ymdrechu i gynnig pob cyfle posibl i ddatblygu cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y Cyngor i’n helpu i ddatblygu cymdeithas decach i’n cymunedau. Mae ein cynllun corfforaethol yn seiliedig ar ymgysylltiadau ac ymgynghoriadau â chymunedau yn ein sir, a’r blaenoriaethau a gytunwyd ar gyfer 2017 i 2022.

Roedd argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o fewn ‘A Yw Cymru’n Decach?’ 2018 yn cynnig adolygiad cynhwysfawr o berfformiad Cymru mewn perthynas â chydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’r ddogfen hon wedi llywio ein hamcanion cydraddoldeb strategol a’n Cynllun Corfforaethol ac yn ystyried pob agwedd o fywyd gan gynnwys y parthau canlynol:

 1. Addysg
 2. Cyflogaeth
 3. Safonau Byw
 4. Iechyd
 5. Cyfiawnder a diogelwch personol
 6. Cyfranogiad

Roedd y ddogfen hon yn cynnig darlun lawn o gyfleoedd bywyd i bobl yng Nghymru ac yn cynrychioli atodiad Cymru i’r adroddiad ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yn Lloegr, yr Alban a Chymru, ‘Is Britain Fairer?’ (2015).  Mae ein cynllun gweithredu isod yn nodi pa rai o barthau’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol uchod y mae ein hamcanion cydraddoldeb dros dro yn eu cefnogi.

Mae’r wybodaeth isod yn cynnwys ein hamcanion cydraddoldeb strategol dros dro ar gyfer 2021 i 2022, a dylid ei hystyried fel ein Cynllun Gweithredu, sydd wedi’i alinio â gofynion deddfwriaethol Deddf Cydraddoldeb 2010.  Mae ein Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022 yn amlinellu ein blaenoriaethau a’n hamcanion mewn perthynas â chydraddoldeb cyn i’r ddogfen dros dro hon gael ei chyhoeddi ac rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar ein hymgyrch ‘Sgwrs y Sir’ i lywio datblygiad ein Cynllun Corfforaethol nesaf 2022 i 2027.

Caiff manylion ein huchelgeisiau (h.y. ein targedau meintiol ar gyfer llwyddiant o fewn cyfnod y cynllun) eu cytuno a’u hadrodd drwy’r prosesau a’r offer sy’n rhan o’n Fframwaith Rheoli Perfformiad ehangach. Caiff ein cynlluniau eu datblygu’n unol â chyfnodau etholiadol, rydym felly’n ystyried ei bod yn ymarferol i ni gyflawni ein huchelgeisiau o fewn y cyfnod hwn. Rydym yn cynhyrchu adroddiadau perfformiad chwarterol, a chaiff adroddiadau ar gyfer chwarter 2 a 4 eu trafod gan y Cabinet a Chraffu Perfformiad. Mae modd i’r cyhoedd gael mynediad atynt ar ein gwefan dan y rhaglenni ar gyfer y cyfarfodydd hynny. Rydym hefyd yn cynhyrchu Adolygiad Perfformiad Blynyddol (APB), fodd bynnag, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi penderfynu cyfuno Adroddiad Cynnydd Chwarter 4 gyda’r Adolygiad Perfformiad Blynyddol. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig dadansoddiad o hyder cyflawni yn erbyn yr uchelgeisiau a nodwyd, sail resymegol ar gyfer unrhyw ddiwygiadau i uchelgeisiau, ac amlinelliad o’r hyn yr ydym yn disgwyl ei gyflawni yn y flwyddyn nesaf. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Amcanion Cydraddoldeb Dros Dro

Tai

Mae’r flaenoriaeth gyffredinol yn alinio ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer Safonau Byw.

Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â’r pum ffordd o weithio ac mae’n ategu Nodau Lles Cymru’n uniongyrchol yng nghyswllt ffyniant, cadernid amgylcheddol, iechyd, cydraddoldeb, cymunedau cydlynol, a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb allweddol ar gyfer diwedd 2022 wedi’u nodi isod ar gyfer y flaenoriaeth hon.  Byddwn yn ymrwymo i:

 • Ddarparu cynlluniau tai gofal ychwanegol yn Rhuthun a Dinbych, gan ddarparu 87 o gartrefi newydd i alluogi pobl i fyw’n annibynnol yn hirach erbyn 2022.
 • Darparu 170 o dai cyngor ychwanegol erbyn 2022, gan ddarparu tai i’r rheiny sy’n byw dan anfantais economaidd-gymdeithasol.
 • Parhau i gefnogi ac adsefydlu teuluoedd sy’n ffoaduriaid o Syria erbyn 2025. Mae Sir Ddinbych wedi llwyddo i adsefydlu 20 o deuluoedd o Syria ers mis Ebrill 2016, dan y Cynllun Adsefydlu Unigolion Bregus o Syria, ac adsefydlwyd y teulu diwethaf ym mis Ionawr 2021. Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi dod â’r cynllun hwn i ben a chyflwyno Cynllun Adsefydlu DU ehangach newydd yn ei le, a fydd yn caniatáu i ni gynnig llety pellach i deuluoedd o Syria, a gafodd ei gytuno gan y Cabinet yn 2019.
 • Darparu llety i nifer anhysbys o deuluoedd o Affganistan, gan alinio â’r Rhaglen Adleoli a Chynorthwyo Affganiaid.  Bydd y teulu cyntaf yn cael ei groesawu cyn diwedd 2021. Mae teuluoedd dan y cynllun hwn ar hyn o bryd yn cael eu lletya gan y Swyddfa Gartref nes y bydd eu cyfnod cwarantin wedi dod i ben cyn iddynt gael eu symud i lety Awdurdod Lleol.
 • Ail-gartrefu’r rheiny sydd mewn perygl o ddigartrefedd ar unwaith – ym mis Mehefin 2020, lansiodd Llywodraeth Cymru ei ganllawiau cynllunio ar gyfer gwasanaethau cymorth yn y maes digartrefedd a thai, gan gyflwyno’r Dull Ailgartrefu Cyflym.  Ymgeisiodd Cyngor Sir Ddinbych am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i brynu eiddo er mwyn darparu llety o ansawdd da i deuluoedd mewn argyfwng. Rydym wedi prynu eiddo yn ddiweddar a fydd yn darparu wyth o unedau llety i deuluoedd, yn ogystal â phrynu pedair uned o lety parhaol i deuluoedd. Rydym bellach wedi cyrraedd cam 3 o’r broses gynllunio, sy’n ymwneud â gweithredu’r Dull Ailgartrefu Cyflym drwy ddatblygu Tîm Amlddisgyblaethol i ddarparu’r gefnogaeth berthnasol i aelwydydd sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod. Nid oes dyddiad cwblhau wedi’i nodi ar hyn o bryd.
 • Cynhyrchu Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr erbyn mis Chwefror 2022 er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion y gymuned hon yn Sir Ddinbych. Yn ystod 2021-22, byddwn hefyd yn mynd ati i recriwtio Swyddog Cyswllt Sipsiwn, Roma a Theithwyr dynodedig i helpu gyda rheoli perthynas y cyngor â’r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

O ran tai, rydym yn bwriadu cymryd camau i alluogi pobl ifanc i gael mynediad at dai; byddwn yn blaenoriaethu adeiladu cyfleusterau gofal ychwanegol i alluogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol cyhyd â phosibl, ac rydym wedi addo darparu unedau tai â chymorth ychwanegol er mwyn sicrhau rhagor o annibyniaeth i’r rheiny ag anghenion cymorth ychwanegol.

Yn ôl i frig y dudalen.

Clymu Cymunedau

Mae’r flaenoriaeth gyffredinol yn alinio ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â Chyfranogiad.

Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â’r pum ffordd o weithio ac mae’n ategu Nodau Lles Cymru’n uniongyrchol yng nghyswllt ffyniant, cadernid amgylcheddol, iechyd, cydraddoldeb, cyfrifoldeb byd-eang a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb allweddol ar gyfer diwedd 2022 wedi’u nodi isod ar gyfer y flaenoriaeth hon.  Byddwn yn ymrwymo i:

 • Barhau i wella cyfleoedd i leihau Allgáu Digidol. Byddwn yn parhau i hyfforddi staff a gwirfoddolwyr o fis Ebrill 2021 ymlaen a hyrwyddo cynllun Cyfeillion Digidol Sir Ddinbych. Byddwn yn trefnu digwyddiad i bontio’r cenedlaethau erbyn diwedd 2021, ac yn gweithio i gefnogi pobl dan anfantais economaidd-gymdeithasol, gan ganolbwyntio ar sgiliau digidol a chyflogaeth.
 • Sicrhau bod gwybodaeth a gwasanaethau’r Cyngor ar gael a bod modd cael mynediad atynt ar-lein erbyn 2022 i gefnogi pobl dan anfantais economaidd-gymdeithasol a phobl â nodweddion a ddiogelir.
 • Mae achos busnes diwygiedig yn cael ei lunio ar hyn o bryd er mwyn darparu cynllun cludiant cynaliadwy.

Dan y flaenoriaeth Clymu Cymunedau, rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ein platfformau digidol; sicrhau bod rhagor o’n gwasanaethau ar gael ar-lein, a thrwy hynny, mynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogi ar gyfer y rheiny sydd  â phroblemau symudedd neu nam ar y clyw; a mynd i’r afael ag allgau digidol gan ein bod yn cydnabod bod mynediad at isadeiledd effeithiol a defnydd da o dechnoleg yn gallu darparu rhagor o gyfleoedd dysgu, cymorth â rheolaeth ariannol ac ati.

Yn ôl i frig y dudalen.

Cymunedau Cryf

Mae’r flaenoriaeth gyffredinol yn alinio ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â Safonau Byw / Cyfiawnder a diogelwch personol / Iechyd / Addysg (Diogelwch).

Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â’r pum ffordd o weithio ac mae’n ategu Nodau Lles Cymru’n uniongyrchol yng nghyswllt ffyniant, iechyd, cydraddoldeb, cyfrifoldeb byd-eang a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb allweddol ar gyfer diwedd 2022 wedi’u nodi isod ar gyfer y flaenoriaeth hon.  Byddwn yn ymrwymo i:

 • Barhau â’n dull sirol i godi ymwybyddiaeth am gam-drin domestig a nodi ffynonellau cymorth. Bydd rhai o elfennau’r gwaith prosiect yn cynnwys ymyrraeth gynnar i blant, gan gynnwys hyfforddiant Spectrum mewn ysgolion o fis Medi 2021; mabwysiadu’r polisi cam-drin domestig ym maes tai, Gwneud Safiad, a’i weithredu o fis Mehefin ymlaen; dal ati â’r gwaith ar weithdrefnau diogelu’r cyngor er mwyn pennu pa newidiadau sydd eu hangen er mwyn cynnwys achosion o gam-drin domestig a phryderon; a chwblhau polisi cam-drin domestig y cyngor erbyn mis Medi 2021.
 • Datblygu ein gwaith i fod yn Gyngor Sy’n Deall Dementia ymhellach a chodi ymwybyddiaeth o Ddementia o fewn y Cyngor, cefnogi personél sy’n byw â Dementia, neu gefnogi pobl sy’n byw â Dementia.
 • Drwy Lyfrgelloedd, cwblhau ein menter newydd i ddarparu casgliad o Fagiau Atgofion sy’n cynnwys eitemau i gyffroi’r synhwyrau, procio’r cof a thanio sgwrs ar gyfer aelodau o’r gymuned sy’n byw â Dementia.
 • Byddwn yn hyrwyddo’r Cerdyn Adnabod i Ofalwyr Ifanc ac yn gweithio gyda grwpiau ffocws o ofalwyr ifanc wrth ddatblygu syniadau a deunydd marchnata.  Byddwn hefyd yn gosod tendr ar gyfer ein contract Asesu Gofalwyr a ddaw i ben ddiwedd Mawrth 2022. 
 • Gwella ein prosesau ymgynghori ac ymgysylltu drwy gryfhau ein platfform Porth Ymgysylltu a Sgwrs y Sir gan gynnwys grwpiau lleol a chenedlaethol sy’n cynrychioli pobl o bob grŵp a ddiogelir. Bydd hyn yn gwella’r wybodaeth a gawn gan ac ynghylch pobl â nodweddion a ddiogelir.
 • Sefydlu cysylltiadau gwell gyda’r rheiny â nodweddion a ddiogelir a’r sefydliadau sy’n cefnogi ac yn eiriolwyr iddynt er mwyn cyd-gynhyrchu datrysiadau i heriau yn y dyfodol.
 • Parhau i gefnogi ymgyrchoedd cydraddoldeb ac amrywiaeth allweddol drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:
  • Diwrnod Rhuban Gwyn
  • Amser i Newid Cymru
  • Wythnos Gweithredu Dementia
  • Recriwtio Gofal
  • Wythnos Wirfoddoli
  • Llysgenhadon Twristiaeth
  • Mis Hanes LGBTQ+
  • Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc
  • Ymgyrch Dim Goddefgarwch i Hiliaeth
  • Tlodi Mislif
 • Parhau i gefnogi ein Haddewid Dim Hiliaeth a rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am ein Datganiad Polisi gan ymrwymo i, a hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth ar draws y Cyngor.
 • Parhau i ddarparu a chryfhau Rhaglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ymwybyddiaeth o drosedd casineb.

Dan y flaenoriaeth Cymunedau Cryf, rydym wedi addo cynnwys pobl yn y broses o siapio gwasanaethau, a gweithio i greu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â mynd i’r afael â cham-drin domestig.

Yn ôl i frig y dudalen.

Yr Amgylchedd (gan gynnwys ffyniant economaidd)

Mae’r flaenoriaeth gyffredinol yn alinio ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â Safonau Byw a Chyflogaeth.

Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â’r pum ffordd o weithio ac mae’n ategu Nodau Lles Cymru’n uniongyrchol yng nghyswllt cadernid amgylcheddol, ffyniant, iechyd, cydraddoldeb, cyfrifoldeb byd-eang a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb allweddol ar gyfer diwedd 2022 wedi’u nodi isod ar gyfer y flaenoriaeth hon.  Byddwn yn ymrwymo i:

 • Ymgymryd â menter plannu coed ar gyfer y Sir mewn ardaloedd pwysig dan anfantais economaidd-gymdeithasol sydd wedi’u hamddifadu o goed a bioamrywiaeth. Rydym yn gobeithio cwblhau ein rhaglen i blannu 18,000 o goed erbyn diwedd 2022.
 • Darparu cartrefi cyngor sy’n defnyddio ynni’n effeithlon i gefnogi pobl i wella eu hiechyd a gwella sefyllfaoedd i’r rheiny dan anfantais economaidd-gymdeithasol (a lles amgylcheddol).  Byddwn yn parhau â’n rhaglen o welliannau arbed ynni i stoc y cyngor yn ystod 2021 i 2022.

Mae’r flaenoriaeth Amgylchedd yn dangos i ba raddau yr ydym wedi ymateb i ofynion pobl ifanc a’r camau yr ydym yn eu cymryd i wella eu dyfodol nhw a’u plant. Er na chyfeirir at hyn yn benodol yn ein Cynllun Corfforaethol, mae cyfleoedd i alluogi mynediad gwell at gefn gwlad i bobl o bob gallu.

Yn ôl i frig y dudalen.

Pobl Ifanc

Mae’r flaenoriaeth gyffredinol yn alinio ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas ag Addysg / Cyflogaeth.

Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â’r pum ffordd o weithio ac mae’n ategu Nodau Lles Cymru’n uniongyrchol yng nghyswllt ffyniant, iechyd, cydraddoldeb, cyfrifoldeb byd-eang a diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb allweddol ar gyfer diwedd 2022 wedi’u nodi isod ar gyfer y flaenoriaeth hon.  Byddwn yn ymrwymo i:

 • Fwrw ymlaen â’r prosiect maeth mewn ysgolion a fydd yn helpu pobl ifanc i ddatblygu rhagor o sgiliau bywyd gan gynnwys anfantais economaidd-gymdeithasol.  
 • Parhau i gefnogi rhieni yn y sir, adolygu ein Strategaeth Rhianta a gweithredu Rhaglen Rianta Solihull ar-lein (mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) tan mis Tachwedd 2022.  
 • Adolygu ein meini prawf ar gyfer Bwrsariaeth Cyflogaeth Pobl ifanc er mwyn cynnig rhagor o gyfleoedd i bobl ifanc, a busnesau bychain, a rhoi mynediad i ragor o bobl at gefnogaeth hanfodol yn y cyfnod adfer yn dilyn Covid-19, i’w galluogi i fyw’n annibynnol.

Mae ein blaenoriaeth Pobl Ifanc yn canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad addysgol, gwella adeiladau ysgolion (gan gynnwys hygyrchedd) a hefyd darparu rhagor o gyfleodd gwaith, dysgu a datblygu i’n pobl ifanc. Rydym hefyd yn asesu lles disgyblion i nodi a oes angen cefnogaeth ychwanegol neu beidio.

Yn ôl i frig y dudalen.

Paratoi ar gyfer Cynllun Corfforaethol a Chyngor newydd

Cynllun Corfforaethol Newydd

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd i ddatblygu amcanion a blaenoriaethau cydraddoldeb a chynllun corfforaethol ar gyfer 2022 ymlaen.  Rydym wedi dechrau ymgysylltu â’r cyhoedd, Cynghorwyr Sir a phersonél drwy ddefnyddio ein fforwm ‘Sgwrs y Sir’; bydd y materion sy’n codi’n cael eu cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol nesaf (sy’n ymgorffori’r gweithgareddau cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol sy’n mynd rhagddynt ar draws y cyngor, gan sefydlu cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws ein gwasanaethau).

Wrth i’r gwaith hwn ddatblygu, bydd ein hymrwymiad i’n blaenoriaethau corfforaethol presennol ac felly’r amcanion cydraddoldeb yn parhau i fod mewn grym am y flwyddyn nesaf, gyda’r nod o gyflawni a sicrhau llwyddiant.  Mae ein gwaith yn parhau, ac yn cael ei fonitro gan Fwrdd Rhaglen y Cynllun Corfforaethol bob chwarter, ac mae’r holl brosiectau’n cael eu monitro gan ein Huwch Dîm Rheoli drwy gofrestr prosiectau corfforaethol, eto bob chwarter.

Byddwn yn ymgymryd ag asesiad lleol o les ,(ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015) i lywio datblygiad y cynllun lles lleol a’n cynllun corfforaethol. Byddwn yn ystyried, mewn perthynas â phob pwnc neu nod lles, unrhyw rwystrau hysbys i  bobl â nodweddion a ddiogelir, pobl sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol neu grwpiau ar yr ymylon. Byddwn hefyd yn ystyried a oes unrhyw fylchau yn ein gwybodaeth mewn perthynas â phrofiadau (a chadernid hirdymor) pobl â nodweddion a ddiogelir, pobl sy’n byw mewn tlodi neu ardaloedd â lefel uwch o amddifadedd. 

Byddwn hefyd yn gwneud gwaith pellach ar amcanion ein cynllun corfforaethol a’n hamcanion cydraddoldeb unwaith y byddwn wedi derbyn canfyddiadau ymchwil yr Asesiad o Lety i Sipsiwn a Theithwyr. Gobeithiwn y byddwn wedi cwblhau’r gwaith hwn erbyn mis Chwefror 2022.

Bydd ffynonellau allanol ychwanegol ar gyfer y Cynllun Corfforaethol newydd yn cynnwys, er enghraifft, manylion yr adferiad Covid-19 gan ystyried yr Adroddiad ‘Drws ar Glo’ – adroddiad annibynnol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i ystyried profiadau pobl anabl yn ystod y pandemig gan ganolbwyntio’n benodol ar wasanaethau cyhoeddus. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyngor Newydd

Rydym yn paratoi ar gyfer cyngor newydd yn ogystal â chynllun corfforaethol newydd. Mae gwaith yn mynd rhagddo gydag adran Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor i gynnal ymgyrch i hyrwyddo amrywiaeth ymhlith aelodau’r Cyngor newydd.  

Mae gan y cyngor 47 cynghorydd, yn cynrychioli 30 ward, ac yn gwasanaethu oddeutu 95,000 o bobl. Cynhaliwyd yr etholiad ddiwethaf ym mis Mai 2017, a disgwylir i’r un nesaf gael ei chynnal yn 2022.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mentrau Cenedlaethol

Byddwn yn adolygu trefniadau presennol y Cyngor ar gyfer ymateb i fentrau cenedlaethol ac allanol i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddwn yn cyflwyno papur i’r Cabinet yn y dyfodol agos i geisio eu barn a’u syniadau, i adlewyrchu’r cynnydd mewn ymgynghoriadau ar gyfer awdurdodau lleol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn arbennig, o ganlyniad i Raglen Llywodraethu Cymru (2021 i 2026), yn sefydlu mentrau newydd ac mae arnom ni angen rhoi rhagor o ffocws ar ein gallu i ymateb i ymgynghoriadau sy’n codi.  Bydd y camau sydd ynghlwm â’n gwaith yn rhoi cyfle i ni ddatblygu Sir Ddinbych i fod yn sir a gwlad mwy llewyrchus, cyfartal a gwyrdd.

Dros y misoedd diwethaf, er enghraifft, mae’r ymgynghoriadau wedi cynnwys Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru Gyfan a Chod a Chanllawiau Statudol Addysg Rhywioldeb a Pherthnasoedd a’r Ymgynghoriad ar Gyllid i’r Dyfodol ar gyfer y Rhaglen Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant.

Mae’n bosibl y bydd y camau sydd ynghlwm â’r gwaith hwn yn llywio ein blaenoriaethau corfforaethol i’r dyfodol ac yn ein helpu i wneud rhagor o waith i fynd i’r afael â’r rhaglen gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Yn ôl i frig y dudalen.