Cynllun Corfforaethol 2017 tan 2022: Ein huchelgais a chyflawniadau - Blaenoriaeth Corfforaethol: Yr Amgylchedd

Yr Amgylchedd

Y Cynllun Corfforaethol hwn yw'r cyntaf i ganolbwyntio'n drwm ar gadwraeth yr amgylchedd naturiol ac i dalu sylw penodol i gynnal bioamrywiaeth o fewn y sir.

Roedd y cyfarwyddyd hwn o ganlyniad i ymgysylltiad Sgwrs y Sir, a gynhaliwyd fel rhan o ddatblygiad y Cynllun Corfforaethol ac wedi'i gymell gan yr egwyddor cynnwys. Fel rhan o'r ymarfer hwn, clywyd lleisiau’r bobl ifanc yn y gymuned. Roeddent yn pryderu am ddyfodol yr amgylchedd ac roeddent eisiau i'r Cyngor fynd ar drywydd newid o dan y thema hon.

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â blaenoriaeth yr Amgylchedd yn cynnwys:

 • Plannu dros 18,000 o goed
 • Lleihau'r risg o lifogydd arfordirol ar gyfer 1,650 o eiddo
 • Gwella bioamrywiaeth yn y sir, gyda 60 o safleoedd yn cael eu rheoli i greu dolydd blodau gwyllt


Uchafbwyntiau

Prosiect Dolydd Blodau Gwyllt


Prosiect Dolydd Blodau Gwyllt

Yn ystod y Cynllun Corfforaethol hwn rydym wedi anelu i wella bioamrywiaeth ar draws y sir.

Mae gennym bellach bron i 60 o safleoedd gan gynnwys lleiniau priffyrdd, ochrau llwybrau troed, llwybrau beics a glaswelltiroedd amwynder, sydd yn cael eu rheoli i greu dolydd blodau gwyllt.

Statws Cyfeillgar i Wenyn

Caru Gwenyn Sir Ddinbych

Yn 2018 cawsom ein dyfarnu â statws Cyfeillgar i Wenyn gan Lywodraeth Cymru, cynllun sy’n ceisio gwneud Cymru yn wlad cyfeillgar i beillwyr.

Caru Gwenyn (Llywodraeth Cymru)

Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol

Ers datgan yr Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Gorffennaf 2019, rydym wedi bod yn datblygu cynlluniau i ddod yn gyngor ecolegol gadarnhaol a di-garbon net erbyn 2030.

Newid hinsawdd ac ecolegol

Cynllun Peilot Gwefru Cerbyd Trydan yn Gyhoeddus

Rydym wedi sicrhau cyfanswm o £57,400 o gyllid grant gan Swyddfa Llywodraeth Y DU ar gyfer Cerbydau Di-allyriadau a gefnogir gan Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, i gefnogi cyflawni Cynllun Peilot Pwynt Gwefru Cerbydau Trydan yn Gyhoeddus. Bydd y cynllun peilot hwn yn darparu pwyntiau gwefru cyflym i’r cyhoedd eu defnyddio mewn wyth maes parcio cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Cynllun Corfforaethol: Amgylchedd
Ein huchelgaisEin cyflawniad

Bydd ein holl dai cyngor newydd a fydd yn cael eu hadeiladu yn cyflawni graddfa ynni 'Rhagorol'.

Prosiect: Datblygu Tai Cyngor ychwanegol (Yn mynd rhagddo. Yn cadw at y targed)

Bydd nifer cynyddol o'r rugiar ddu, môr-wenoliaid bach, gwiberod, madfallod tywod a gwenyn.

 • Prosiect: Gwella bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych (Yn mynd rhagddo. Yn cadw at y targed)
 • Prosiect: Prosiect Rheoli Rhostir ac Atal Tanau Gwyllt (Yn mynd rhagddo. Yn cadw at y targed)

Bydd 18,000 yn rhagor o goed yn y Rhyl a Dinbych.

 • Prosiect: Prosiect PLANT: Plannu Coed Trefol (Yn mynd rhagddo. Yn cadw at y targed)
 • Prosiect: Cynnal asedau byw Sir Ddinbych, eu gwella, eu diogelu a’u cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol (Yn mynd rhagddo. Yn cadw at y targed)

Bydd 500 o eiddo wedi manteisio ar risg llai o lifogydd drwy’r Cynllun Dwyrain y Rhyl.

Prosiect: Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl (yn cadw at y targed) Dyddiad cwblhau ar gyfer y prosiect cyfan yw mis Ebrill 2022

Mae allyriadau carbon o asedau’r Cyngor wedi lleihau gan o leiaf 15% erbyn 2022.

 • Prosiect: Lleihau allyriadau carbon o asedau’r Cyngor – mae’r cyngor wedi parhau i leihau allyriadau carbon o’i ystâd, gan weld lleihad o 15.69% rhwng 2019 a 2020 (wedi’i gwblhau) o’i gymharu gyda lefelau allyriadau carbon pan ddatblygwyd y cynllun corfforaethol. Cyflawnwyd hyn gan leihad o 8.822,65 (tunnell) yn ein adeiladau ein hunain lle’r ydym yn talu biliau a 1,908.17 (tunnell) yn ein fflyd
 • Prosiect: Defnydd Gwell o Neuadd Y Sir - System Rheoli Adeiladu wedi’i uwchraddio (yn mynd rhagddo) Cyflawni gwaith ailwampio sylweddol o adeiladau cyfredol y Cyngor iddynt fod yn gweithredu ar garbon isel. (e.e. Prosiect Gwyrdd Neuadd Y Sir)

Mae gan y sir broffil uwch fel lleoliad i ymweld ag o, er mwyn manteisio ar botensial economaidd Sir Ddinbych. Mae gwariant o ran twristiaeth yn y sir wedi cynyddu.

 • Wedi'i gwblhau – Strategaeth Twristiaeth 2019-2022 wedi'i ddatblygu
 • STEAM – Bu i gyfanswm Effaith Economaidd Twristiaeth (£ miliwn) gynyddu o 490.35 yn 2017 i 552.35 yn 2019. Gwelwyd leihad o 61.4% yn 2020 i 213.00 yn bennaf oherwydd y pandemig

Ychwanegiad i gefnogi Blaenoriaeth yr Amgylchedd.

 • Prosiect: Datblygu opsiynau i leihau defnyddio plastig o fewn Cyngor Sir Ddinbych (Cam 1 a Cham 2)
 • Cam 1 wedi cwblhau/ Cam 2 i ddatblygu drwy’r Strategaeth ar Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol