Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022: Ein huchelgais a chyflawniadau - Blaenoriaeth Gorfforaethol: Cymunedau wedi'u Cysylltu

Cymunedau Cysylltiedig

Dywedom ein bod eisiau cymunedau wedi’u cysylltu a bod ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da.

Deallom fod mynediad at nwyddau a gwasanaethau yn allweddol i gynnal annibyniaeth pobl. Fodd bynnag, yn dibynnu ble rydych yn byw, nid yw hyn bob amser yn hawdd.

Yn ystod cyfnod y Cynllun hwn, fe osodom flaenoriaeth i sicrhau fod cymunedau ledled y sir wedi eu cysylltu a bod mynediad ganddynt at nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â Chymunedau wedi'u Cysylltu yn cynnwys:

  • Lansio gwefan hygyrch newydd
  • Canran Gwasanaeth Cyflym Iawn yn Sir Ddinbych (>30 Mbps) 92.75% o Fedi 2021 o 79.2% yn 2016
  • Diweddariadau a gwelliannau i gyfleusterau technoleg mynediad cyhoeddus yn ein 8 llyfrgell


Uchafbwyntiau

Bod ein gwefan yn sicrhau fod gwybodaeth a gwasanaethau'r Cyngor yn hygyrch ar-lein lle bo modd.

Rydym wedi datblygu a chyflawni gwefan corfforaethol newydd gyda’r prif nod o wella hygyrchedd i’n gwybodaeth a gwasanaethau ar-lein.

Ym mis Hydref 2019, fe gyflwynom dempledi dogfennau gwefan hygyrch newydd i sicrhau fod dogfennau ar-lein yn hygyrch a’u bod yn gallu cael eu defnyddio gan gynifer o bobl â phosib, gan gynnwys y sawl gydag anableddau.

Trwy 2019 i 2021, rydym wedi gweld cynnydd o 38% i 56% yn y trafodion a wneir ar y we, o'i gymharu â nifer llawn y trafodion a wneir gan ddefnyddio pob sianel fynediad. Yn fwy arwyddocaol, ond nid yw’n synod, yn ystod Ebrill i Mehefin gwelwyd cynnydd sylweddol o 13% mewn trafodion ar-lein, gan gyflawni 52% yn ystod y cyfnod clo. Mae llawer iawn o waith wedi cael ei wneud yn ystod yr amser hwn i gynyddu argaeledd gwasanaethau ar ein gwefan, er mwyn sicrhau fod trigolion yn parhau i elwa o’r mynediad nad oedd ar gael yn gorfforol.

Eithrio Digidol

Mae gan bob llyfrgell ofod digidol dynodedig bellach. Mae’r gofodau hyn wedi cael eu hagor fel bod aelodau o’r cyhoedd yn gallu eu harchebu yn uniongyrchol heb yr angen i gael eu hatgyfeirio gan ddarparwr. Mae’r gofodau yn sicrhau digon o breifatrwydd fel gall y defnyddiwr, er enghraifft, eu defnyddio i dderbyn cymorth sgiliau digidol 1 i 1 gan wirfoddolwr digidol, neu gael mynediad at hyfforddiant ar-lein a chyfweliadau swyddi ar fideo, heb ymyrryd ar ddefnyddwyr eraill y llyfrgell.

Cysylltedd ar-lein mewn cartref gofal preswyl

Mae isadeiledd yng Nghysgod y Gaer wedi cael ei ddiweddaru i fand eang cyflym iawn gyda chyflymder lawrlwytho o 65mg, gan alluogi preswylwyr yn y cartref i wneud mwy o ddefnydd o ddyfeisiau clyfar i gadw mewn cysylltiad â’u hanwyliaid a’u ffrindiau. Mae iPads, Alexa a dyfeisiau Porth bellach yn cael eu defnyddio’n eang gan y preswylwyr, ac mae staff wedi’u hyfforddi i gynnig cymorth gyda’r dechnoleg newydd.

Cynllun Corfforaethol: Cymunedau wedi eu cysylltu
Ein huchelgaisEin cyflawniad

Bydd cyfran gynyddol o wybodaeth a gwasanaethau gyda dewis ar-lein a bydd mwy o drafodion y Cyngor yn digwydd ar-lein.

Cwblhawyd. Mae canran y trafodion a wneir ar y we, o'i gymharu â nifer llawn y trafodion a wneir gan ddefnyddio pob sianel fynediad wedi cynyddu o 31% (Ebrill 2017) i 56% (Ebrill 2021).

Holl drigolion yn fedrus ac yn hyderus yn cael mynediad at nwyddau a gwasanaethau ar-lein.

Byddai'r rhai sy’n fwyaf tebygol o gael eu heithrio’n ddigidol yn cael cynnig hyfforddiant a chymorth i wella eu sgiliau mynediad digidol.

Mae llythrennedd digidol mewn cynnyrch a gwasanaethau ariannol yn faes blaenoriaeth ar gyfer cymorth.

  • Mae'r canran o oedolion (16 oed a hŷn) sydd wedi defnyddio'r rhyngrwyd o fewn y 3 mis diwethaf (Conwy a Sir Ddinbych) – 89.8% yn 2021 o 76.9% yn 2016.
  • Prosiect: Targedu'r rhai sydd fwyaf tebygol o fod wedi eu heithrio’n ddigidol fel bod ganddynt y sgiliau a'r modd i ddefnyddio gwasanaethau digidol. Parhaus (ar y trywydd iawn).

Bydd isadeiledd gwell mewn lle a fydd yn ei gwneud yn rhatach ac yn haws i gynnal digwyddiadau.

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wella isadeiledd i'w gwneud hi'n haws cynnal digwyddiadau.

Mae dau elfen allweddol:

  • cymorth gwell ar gyfer digwyddiadau a gynhelir gan y gymuned (trwy ddarparu cynllun llogi offer symudol a phecyn cymorth wedi'i dargedu ar gyfer nifer dethol o ardaloedd); a
  • chymorth gwell ar gyfer digwyddiadau mawr (trwy broses digwyddiadau mawr a thrwy ymgysylltiad gwell gyda hyrwyddwyr).

Prosiect: Gwella isadeiledd i'w gwneud yn haws i gynnal digwyddiadau. Parhaus (ar y trywydd iawn).

Darparu band eang cyflym iawn a rhwydweithiau symudol i bawb.

  • Mae'r cyngor yn parhau i gefnogi unigolion a busnesau sy'n dioddef gyda chysylltedd gwael. Ym Medi 2021, roedd 138 o unigolion a busnesau wedi cael eu cynghori, ac roedd 84 o'r rheiny wedi gallu dod o hyd i ddatrysiad i'w problemau.
  • Canran o ardaloedd all dderbyn Gwasanaeth Cyflym Iawn yn Sir Ddinbych (>30 Mbps) 92.75% ym Medi 2021 o 79.2% yn 2016.