Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022:  Ein huchelgais a'n cyflawniadau - Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn 

Baner Cymru

Wrth fynd ati i brif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth, rydym wedi cadarnhau ein hymrwymiad i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn, er mwyn gwella ansawdd bywyd i bawb sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Sir Ddinbych.

Dangoswyd yr ymrwymiad hwn yn y gweithgareddau a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol a Chynlluniau Busnes ein Gwasanaethau.

Dyluniwyd ein Cynllun Corfforaethol i alluogi’r Cyngor i chwarae ei ran, fel awdurdod cyhoeddus, mewn sicrhau ein bod yn cyd-drefnu ein gwaith i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer pawb ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig.

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb

Gydraddoldeb 003
  • Rydym wedi creu Cynllun Corfforaethol drwy ymgysylltu ac ymgynghori gyda chymunedau yn ein sir
  • Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'i ymwreiddio yn holl wasanaethau'r Cyngor
  • Rydym wedi creu mynediad gwell i bobl o bob gallu i'r cefn gwlad

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Hyrwyddo'r iaith Gymraeg

  • Rydym wedi adeiladu Canolfan Cymraeg newydd
  • Datblygwyd Strategaeth y Gymraeg newydd ar gyfer 2017-22 mewn ymateb i Safonau'r Gymraeg ac i chwarae ein rhan tuag at ymdrechion cenedlaethol i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050
  • Cyflwynodd yr awdurdod rôl Swyddog Iaith Gymraeg newydd ar ddechrau 2018 mewn ymdrech i wella’r cyfleoedd i hybu’r Gymraeg o fewn yr awdurdod  

Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn