Cynllun Corfforaethol 2017 tan 2022: Ein huchelgais a chyflawniadau -  Blaenoriaeth Corfforaethol: Tai

Llwyn Eirin

Rydym yn cydnabod bod angen i sicrhau bod tai ar gael i fodloni anghenion preswylwyr Sir Ddinbych a bod hyn yn elfen bwysig mewn cadw neu atynnu pobl ifanc i fyw yn yr ardal.

Yn ystod y Cynllun Corfforaethol diwethaf, gwnaethom ymrwymiad i ddatblygu argaeledd tai ac rydym eisiau parhau i ehangu ar y llwyddiant hwnnw yn ystod cyfnod y Cynllun Corfforaethol hwn.

Mae ein cyflawniadau o ran y flaenoriaeth Tai yn cynnwys:

 • Rydym wedi helpu darparu dros 360 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol
 • Mae 500 o gartrefi gwag wedi cael eu hailddefnyddio
 • Rydym wedi datblygu dau gyfleuster Gofal Ychwanegol gan ddarparu dros 100 o gartrefi


Uchafbwyntiau

Cynllun Adsefydlu Unigolyn Bregus o Syria

Mae Sir Ddinbych wedi llwyddo i adsefydlu ugain o deuluoedd o Syria ers mis Ebrill 2016 ac adsefydlwyd y teulu diwethaf ym mis Ionawr 2021. Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi dod â’r cynllun hwn i ben a chyflwyno Cynllun Adsefydlu Byd Eang y DU newydd ac ehangach, a’r flaenoriaeth erbyn hyn yw canolbwyntio ar ‘achosion wedi’u canslo’ a ‘chysylltiadau teuluol’. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod anghenion y teuluoedd hyn yn cael eu bodloni.

Y Stoc dai er budd ein preswylwyr

Mae gennym stoc o dai sy’n werth £300 miliwn ac er mwyn ei reoli a’i gynnal a’i gadw er budd ein preswylwyr rydym yn buddsoddi rhenti ein tenantiaid yn ofalus ac yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i sicrhau grantiau ar gyfer gwelliannau hirdymor. Cyfrifwyd y gyllideb ar gyfer tai er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu ein gwasanaethau, cynnal safon ansawdd ein cartrefi a datblygu ein rhaglen adeiladu o'r newydd.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Tai Sir Ddinbych wedi gosod:

 • 1,100 o systemau gwres newydd, 465 o doeau newydd
 • 325 o ffenestri newydd
 • 125 o bympiau gwres yr awyr
 • 775 cegin ac ystafelloedd ymolchi

Mae waliau allanol 2,550 o ddarnau o eiddo wedi’u paentio, gwariwyd £2 filiwn ar addasiadau i bobl anabl a buddsoddwyd £1.9 miliwn mewn gwella ystadau a chymdogaethau, gan gynnwys creu 17 o fannau chwarae newydd.

Gwella Amgylchedd Cymdogaeth

Gwnaethom gwblhau prosiect mawr gwerth £1.5miliwn i wella'r amgylchedd ar Ystâd Bro Havard yn Llanelwy. Roedd Adran Dai Sir Ddinbych, ynghyd â’r contractwr wedi ymgymryd â’r gwaith canlynol er budd tenantiaid a’r gymuned:

 • Ailadeiladu priffordd
 • Ffordd newydd ar Barc Stanley
 • Cyfleusterau parcio ychwanegol
 • Cysylltiadau gwell i gerddwyr
 • Mesurau gostegu traffig ychwanegol
 • Tirlunio meddal

Mae hyn yn cysylltu’n agos â’n Blaenoriaeth Amgylchedd, gan fod y gwaith tirlunio’n cynnwys plannu coed cynhenid, llwyni ac ardaloedd blodau gwyllt a fydd yn darparu lliw a diddordeb drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â gwella bioamrywiaeth ar yr ystâd.

Tai Sir Ddinbych: Gwelliannau amgylcheddol (gwefan allanol)

Cynlluniau Tai Fforddiadwy

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi defnyddio cyllid grant i ariannu ystod o gynlluniau tai fforddiadwy yn Sir Ddinbych, roedd hyn yn cynnwys:

 • 20 eiddo ar safle Gorsaf Heddlu Prestatyn - cymysgedd o dai a fflatiau
 • Oddeutu 40 fflat ar gyfer pobl hŷn ar safle hen Westy’r Grange, y Rhyl
 • 74 cartref gofal ychwanegol ar Lôn Ganol, Dinbych
 • Tai gwledig fforddiadwy; dau yng Nghynwyd a dau yn Rhewl
 • 28 fflat a phedwar tŷ yn y Rhyl
 • Tai mawr ar gyfer achosion blaenoriaeth o ran ddigartrefedd
 • Pum tŷ fforddiadwy gwag ar draws y sir
 • Pum eiddo ‘Prynu Cartref’ ar draws y sir - cynorthwyo pobl i brynu eu cartrefi eu hunain
 • Pum eiddo Rhentu i Berchnogi yn y Rhyl - cynnig cyfle i rentu ac yna prynu’r eiddo

Ein hymrwymiad gwreiddiol oedd helpu i greu 260 o dai fforddiadwy yn y sir rhwng 2017 a 2022, a hyd yma mae 394 o dai wedi cael eu cyflenwi (Rhagfyr 2021).

Blaenoriaeth Corfforaethol: Tai
Ein huchelgaisEich llwyddiannau

Bydd 1,000 mwy o dai ar gael o fewn Sir Ddinbych, gan gynnwys:

 • 170 o dai Cyngor Ychwanegol
 • Bydd 260 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol a ddarperir gan ddatblygwyr preifat a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
 • Parhaus: bydd 80 tŷ y Cyngor ychwanegol yn cael eu darparu; 73 arall yn cael eu adeiladu; a 17 yn y broses Gynllunio neu gaffael
 • Cyflawnwyd: Mae darpariaeth o 260 cartref fforddiadwy ychwanegol wedi ei gyflawni ac wedi cynyddu gan bod 364 o gartrefi fforddiadwy wedi dod ymlaen ers 2017.

Bydd mwy o bobl yn byw yn eu cartrefi eu hunain am hirach (gan gynnwys pobl gydag anghenion cefnogi) drwy fecanweithiau megis:

 • Wyth Uned Tai  Chymorth ychwanegol yng nghanol Sir Ddinbych i gefnogi oedolion gydag anghenion cefnogi lefel isel.

Byngalo 4 ystafell wely ychwanegol sydd yn cefnogi oedolion gydag anableddau dysgu a chorfforol yn agor yn 2022. Mae gwaith ychwanegol ynghylch tai arbenigol yn cael ei reoli fel busnes fel arfer.

Bydd mwy o bobl ifanc (hyd at 35 oed) yn gallu fforddio tai drwy fecanweithiau gan gynnwys:

 • Cynlluniau benthyciad adneuo morgais
 • Cefnogi pobl ifanc i denantiaeth sefydlog

Tai fforddiadwy i bobl ifanc yn datblygu drwy’r cynllun gweithredu Tai a Digartrefedd Strategol.

Bydd 500 annedd gwag wedi eu dychwelyd i allu cael eu defnyddio a defnyddio ar gyfer anghenion o ran tai yn yr ardal.

Mae 500 tai gwag wedi dod yn ôl i gael eu defnyddio.