Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Ein huchelgeisiau a'n cyflawniadau - Trosolwg  

Adeiladau Prestatyn Nova

Uchelgais gyffredinol ein Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022 oedd sicrhau bod Sir Ddinbych yn lle ble mae trigolion a busnesau wedi eu cysylltu’n dda ac yn gryf; lle mae cyfleoedd i bobl ifanc gael tai fforddiadwy a chael sgiliau a swyddi i fyw bywydau llwyddiannus a boddhaus, lle mae pob un ohonom yn mwynhau amgylchedd deniadol ac wedi ei ddiogelu.

Mae’n falch iawn gennym nodi fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd da o ran ei flaenoriaethau a hoffem gymryd y cyfle hwn i gydnabod cyflawniadau ein Cynllun Corfforaethol dros y 5 mlynedd diwethaf. 

Rydym yn parhau i fod yn ddiolchgar i’n staff, partneriaid a darparwyr sydd wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn cyflawni ein huchelgais ac yn parhau i helpu a chefnogi trigolion i fyw bywydau annibynnol a boddhaus. 


Blaenoriaeth Gorfforaethol: Tai

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Tai

"Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion."

Mae ein cyflawniadau o ran y flaenoriaeth Tai yn cynnwys:

 • Darparu dros 360 o dai fforddiadwy ychwanegol
 • Mae 500 o gartrefi gwag wedi cael eu hailddefnyddio
 • Datblygu 2 gyfleuster Gofal Ychwanegol, gan ddarparu dros 100 o gartrefi

Dewch i wybod mwy am ein cyflawniadau mewn perthynas â'r flaenoriaeth Tai.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Cymunedau wedi'u Cysylltu

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Cymunedau wedi'u Cysylltu

"Mae cymunedau wedi'u cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da."

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â Chymunedau wedi'u Cysylltu yn cynnwys:

 • Lansio gwefan hygyrch newydd
 • Canran Gwasanaeth Cyflym Iawn yn Sir Ddinbych (>30 Mbps) 92.75% o Fedi 2021 o 79.2% yn 2016
 • Diweddariadau a gwelliannau i gyfleusterau technoleg mynediad cyhoeddus yn ein 8 llyfrgell

Dewch i wybod mwy am ein cyflawniadau mewn perthynas â'r flaenoriaeth Cymunedau wedi'u Cysylltu.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Cymunedau Cryf

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Cymunedau Cryf

"Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid."

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â Chymunedau Cryf yn cynnwys:

 • Cawsom ein cydnabod gan y Gymdeithas Alzheimer fel bod yn gweithio tuag at Sefydliad sy'n Deall Dementia.
 • Cynyddu nifer y rhandiroedd yn y sir i dros 270
 • Lansio ein Siarter Gofalwyr: Ein hymrwymiad i ofalwyr ledled y sir

Dewch i wybod mwy am ein cyflawniadau mewn perthynas â Chymunedau Cryf.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Yr Amgylchedd

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Yr Amgylchedd

"Deniadol ac wedi'i warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd."

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â blaenoriaeth yr Amgylchedd yn cynnwys:

 • Plannu dros 18,000 o goed
 • Lleihau'r risg o lifogydd arfordirol ar gyfer 1,650 o eiddo
 • Gwella bioamrywiaeth yn y sir, gyda 60 o safleoedd yn cael eu rheoli i greu dolydd blodau gwyllt

Dewch i wybod mwy am ein cyflawniadau mewn perthynas â blaenoriaeth yr Amgylchedd.

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Pobl Ifanc

Blaenoriaeth Gorfforaethol: Pobl Ifanc

"Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo a chanddynt y sgiliau i wneud hynny."

Mae ein cyflawniadau mewn perthynas â Phobl Ifanc yn cynnwys:

 • Rydym wedi parhau i gyflawni ein Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, gan ddarparu 5 adeilad ysgol newydd sbon
 • Rydym wedi datblygu gofod cydweithredu ar gyfer mentrau newydd yn hen adeilad Costigans yn Y Rhyl
 • Mae disgyblion o 21 ysgol wedi manteisio o'n rhaglen sgiliau coginio a maetheg newydd

Dewch i wybod mwy am ein cyflawniadau mewn perthynas â'r flaenoriaeth Pobl Ifanc.

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb

 • Rydym wedi creu Cynllun Corfforaethol drwy ymgysylltu ac ymgynghori gyda chymunedau yn ein sir
 • Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'i ymwreiddio yn holl wasanaethau'r Cyngor
 • Rydym wedi creu mynediad gwell i bobl o bob gallu i'r cefn gwlad.

Hyrwyddo'r iaith Gymraeg

 • Rydym wedi adeiladu Canolfan Cymraeg newydd
 • Datblygwyd Strategaeth y Gymraeg newydd ar gyfer 2017-22 mewn ymateb i Safonau'r Gymraeg ac i chwarae ein rhan tuag at ymdrechion cenedlaethol i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050
 • Cyflwynodd yr awdurdod rôl Swyddog Iaith Gymraeg newydd ar ddechrau 2018 mewn ymdrech i wella’r cyfleoedd i hybu’r Gymraeg o fewn yr awdurdod

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn.

Cyllid

Cyllid

Roedd y Cynllun Corfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau uchelgeisiol ond cyraeddadwy ar gyfer y cyfnod o 5 mlynedd o 2017 i 2022.

Mae rhai o'r blaenoriaethau hyn wedi derbyn buddsoddiad cyfalaf sylweddol ac eraill wedi cael cyllid refeniw, ac eraill wedi'u darparu trwy newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau a thargedu buddsoddiad presennol heb unrhyw gost ychwanegol. Hyd yma mae £5.260m o gyllid refeniw uniongyrchol y Cyngor ar gael tan ddiwedd 2022, ac mae £1.380m o hwnnw yn ymrwymiad cyllideb sylfaenol parhaus.

Nid oedd yn rhaid i'r Cyngor ddarparu'r holl gyllid angenrheidiol ei hun. Mae grantiau gan Lywodraeth Cymru wedi cael eu defnyddio i helpu i ariannu’r gwaith a gynlluniwyd i wella ein hysgolion a'n hamddiffynfeydd llifogydd. Rydym hefyd wedi defnyddio incwm o renti tai i helpu i ariannu tai cyngor newydd.

Mae'n falch gennym nodi fod y Cyngor wedi parhau i ddod yn ei flaen yn dda wrth gyflawni ei flaenoriaethau, a'i fod i raddau helaeth wedi dychwelyd at yr amserlenni’r oedd Covid-19 wedi amharu arnynt, neu wedi addasu gwasanaethau fel y gellir dal ati i gyflawni’r buddion a ddymunwn i'n cymunedau.

Rydym yn dal yn obeithiol y bydd y prosiectau a ddarparwn yn helpu i gefnogi ein trigolion i fyw bywydau annibynnol a gwerth chweil yma yn Sir Ddinbych, yn enwedig felly wrth inni fwrw’n golygon i’r dyfodol a’r adferiad wedi Covid-19.


Cynllun Corfforaethol 2017 i 2022: Ein huchelgais a'n cyflawniadau - Crynodeb (Ffeithlun)