Cynllun Corfforaethol: Cymunedau wedi eu cysylltu

Mae Sir Ddinbych yn deall fod mynediad at nwyddau a gwasanaethau yn allweddol i gynnal annibyniaeth pobl. Fodd bynnag, yn dibynnu ble rydych yn byw, nid yw hyn bob amser yn hawdd. Yn ystod cyfnod Cynllun Corfforaethol newydd, bydd Sir Ddinbych yn ei gwneud yn flaenoriaeth i sicrhau fod cymunedau ledled y sir wedi eu cysylltu a bod mynediad ganddynt at nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

  • Galluogi pobl yn well i deithio i’r gwaith, addysg a gwasanaethau.
  • Buddsoddi mewn ffyrdd a phontydd i gynnal isadeiledd hyfyw, cynaliadwy.
  • Darparu band eang cyflym iawn a rhwydweithiau symudol i bawb.
  • Sicrhau fod gwybodaeth a gwasanaethau’r Cyngor yn hygyrch ar-lein lle bo modd.Byddwn hefyd yn archwilio cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid.
  • Targedu’r rhai sydd fwyaf tebygol o fod wedi eu heithrio’n ddigidol fel fod ganddynt y sgiliau a’r modd i ddefnyddio gwasanaethau digidol.
  • Gwella isadeiledd i’w gwneud yn haws i gynnal digwyddiadau.

Os byddwn yn llwyddo, disgwyliwn weld:

  • Gwell cysylltiadau teithio ar draws y sir
  • Band eang cyflym iawn a rhwydweithiau symudol ledled y sir, gan gynnwys 4G a 5G.
  • Cyfran uwch o drosglwyddiadau’r Cyngor yn digwydd ar-lein.
  • Yr holl drigolion yn fedrus ac yn hyderus yn cael mynediad at nwyddau a gwasanaethau arlein