Cynllun Corfforaethol: Tai

Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy'n bodloni eu hanghenion

Cydnabyddir fod angen sicrhau fod tai ar gael i ddiwallu anghenion trigolion Sir Ddinbych a bod hon yn ffactor bwysig wrth gadw neu ddenu pobl ifanc i fyw yn yr ardal. Yn ystod y Cynllun Corfforaethol diwethaf, gwnaethom ymrwymiad i ddatblygu argaeledd tai ac rydym eisiau parhau i ehangu ar y llwyddiant hwnnw yn ystod cyfnod y Cynllun Corfforaethol newydd hwn.

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

 • Cefnogi datblygiad 1000 yn rhagor o gartrefi yn Sir Ddinbych. Bydd hyn yn cynnwys:
  • Bydd 170 o'r rhain yn gartrefi’r Cyngor
  • Bydd 260 o'r rhain yn gartrefi fforddiadwy a ddarperir gan ddatblygwyr preifat a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
  • Tai Gofal Ychwanegol
 • Tai arbenigol newydd i gefnogi pobl gydag anableddau ac anghenion cefnogaeth lefel isel
 • Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i dai addas y gallant eu fforddio
 • Gwneud defnydd unwaith eto o 500 eiddo gwag a pherfformio ymhlith y gorau yng Nghymru

Os byddwn yn llwyddo, disgwyliwn weld:

 • Ystod eang o lety ar gael i gwrdd â gwahanol anghenion
 • Llai o bobl mewn cartrefi gofal preswyl
 • Mwy o bobl yn byw yn eu cartrefi eu hunain am hirach (gan gynnwys pobl gydag anghenion cefnogi)
 • Mwy o bobl ifanc (hyd at 35 oed) yn gallu fforddio tai
 • Rhagor o anheddau gwag yn cael eu hailddefnyddio