Cynllun Corfforaethol: Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn

Ein Hymrwymiad i Gydraddoldeb

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn mabwysiadu ymagwedd y credwn fydd yn arfogi’r cyngor i ddarparu cynnydd sylweddol i bawb, drwy leihau’r anghydraddoldeb presennol. Mae egwyddorion cydraddoldeb wedi eu hymgorffori ar draws swyddogaethau a gwasanaethau'r Cyngor.

Yn 2021 byddwn yn creu cynllun cydraddoldeb strategol dros dro ar gyfer blwyddyn derfynol ein cynllun corfforaethol pum mlynedd er mwyn diwallu’r angen i adolygu ein hamcanion cydraddoldeb bob pedair blynedd.

Yn ystod oes y Cynllun Corfforaethol a’r cynllun cydraddoldeb strategol interim, a thu hwnt, byddwn yn sicrhau fod pob prosiect newydd a meysydd gwaith yn:

Yn ystod oes y cynllun hwn a’r tu hwnt, byddwn yn sicrhau fod pob prosiect a newydd a meysydd gwaith yn:

  • Ymgysylltu, lle bo hynny’n briodol, gyda grwpiau sy’n cynrychioli pobl gyda nodweddion a ddiogelir.
  • Ystyried cyfyngiadau mynediad ffisegol, yn benodol gydag adeiladau newydd, ond hefyd mewn perthynas â mynediad at wybodaeth a gwasanaethau.
  • Ystyried pa mor briodol yw’r cyfleusterau sydd ar gael gennym yn stad y Cyngor at ddefnydd gan y bobl hynny sydd â nodweddion a ddiogelir.
  • Ymgysylltu, herio a, lle bo modd, dileu rhwystrau rhag cyfleoedd (gan gynnwys gwaith) ar gyfer y rhai hynny sydd â nodweddion a ddiogelir.
  • Beirniadu bwlio ac aflonyddu yn ymwneud â chasineb.

Gweler ein hamcanion Cydraddoldeb Strategol Dros Dro ar gyfer 2021 i 2022

Gweithio i sicrhau fod y Gymraeg yn ffynnu yn Sir Ddinbych

Rydym wedi llunio gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg:

  • Mae Sir Ddinbych yn sir ddwyieithog yn bennaf, gyda diwylliant a threftadaeth cyfoethog.Rydym yn falch iawn o'r ffaith hon ac eisiau i’r balchder hwn gael ei adlewyrchu yn ein hymgysylltiad o ddydd i ddydd gyda chymunedau, trigolion a’n staff.
  • Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod egwyddorion Safonau’r Gymraeg yn ategu'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd; mae arnom eisiau i bobl allu cael mynediad i wasanaethau drwy eu dewis iaith yn naturiol, ym mhob cam o'u bywydau.
  • Mae arnom eisiau gwella diwylliant ac ethos dwyieithog y sefydliad, gan ddarparu hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol i’n staff weithio yn y Gymraeg a chynyddu eu hyder i ddefnyddio'r iaith yn y gweithle.
  • Mae arnom eisiau gweithio gyda phartneriaid a’r gymuned ehangach i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith lewyrchus yn Sir Ddinbych.
  • Mae gennym uchelgais i fod yn arweinwyr sector yn natblygiad y Gymraeg yng Nghymru.