Sir Ddinbych sydd wedi cysylltu'n well

Yr hyn rydym ni eisiau

Bydd cymunedau yn Sir Ddinbych yn ffyniannus, cydlynus ac wedi’u cysylltu’n dda. Bydd hyn yn golygu sicrhau cysylltiadau cludiant a seilwaith ffyrdd da, cysylltedd digidol gwell, a seilwaith cymdeithasol i gefnogi lles personol a chymunedol.

Ein nod:

 1. Cynnal rhwydwaith ffyrdd o ansawdd uchel, gan gynnwys:
  • £20 miliwn mewn prosiectau ail-wynebu erbyn 2027
  • Disodli Pont Llannerch, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru
 2. Drwy weithio drwy’r corff rhanbarthol, ac o fewn cyd-destun Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, byddwn yn galluogi pobl i gael mynediad at addysg, cyflogaeth, gwasanaethau a gweithgareddau drwy:
  • Gwella gwasanaethau cludiant yng nghymunedau Sir Ddinbych
  • Datblygu Cynllun Cludiant Cynaliadwy, sy’n galluogi teithio a thwristiaeth o fewn ein sir yn ‘mwy gwyrdd’, gan gynnwys llwybrau Teithio Llesol newydd sy’n annog cerdded a seiclo o fewn cymunedau a rhyngddynt
 3. Cefnogi seilwaith gwyrdd y sir drwy:
  • Ddatblygu a gosod rhwydwaith o fannau gwefru cerbydau trydan cyhoeddus
  • Archwilio ffyrdd y gall y cyngor annog datblygiadau tai newydd i ganiatáu ar gyfer mannau gwyrdd a phwyntiau gwefru trydanol
 4. Cefnogi cymunedau gyda sgiliau a rhwydweithiau digidol gwell, mae hyn yn cynnwys:
  • Helpu trigolion i ddeall opsiynau a datrysiadau ar gyfer cysylltiad gwell â’r rhyngrwyd, gan gynnwys drwy Bartneriaethau Cymunedol Ffibr
  • Drwy ein llyfrgelloedd, ac mewn partneriaeth gyda ‘Cwmpas’, cynnig cyfleusterau o ansawdd uchel a datblygu sgiliau er mwyn cefnogi cymunedau cynhwysol a diogel yn ddigidol
 5. Hyrwyddo lles personol a chymunedol:
  • Cefnogi gwaith gwirfoddol a phrosiectau gan sefydliadau llawr gwlad i ddatblygu sgiliau cymunedol a phersonol mewn lleoedd lleol
  • Buddsoddi mewn cynyddu gallu a chefnogi grwpiau cymunedol
  • Datblygu cynlluniau ymgysylltu cymunedol i gefnogi cynnwys y gymuned mewn penderfyniadau am adfywio lleol

* Amcanion cydraddoldeb.