Sir Ddinbych teg, diogel, a mwy chyfartal

Yr hyn rydym ni eisiau

Mynd i'r afael â'r amddifadedd y mae ein cymunedau’n ei wynebu, lleihau anghydraddoldeb, a hyrwyddo amrywiaeth a chydlyniant cymunedol.

Ein nod:

 1. Meithrin cydlyniant cymunedol drwy sicrhau fod pobl yn cael eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth a chamfantesio. Mae hyn yn cynnwys:
  • Gweithredu i leihau cam-drin domestig*
  • Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Cymryd rhan yn Rhaglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru*
  • Hyrwyddo ein Haddewid Dim Hiliaeth*
  • Cymryd camau yn erbyn troseddau casineb, megis yn erbyn y rheiny ag anableddau, neu oherwydd hil neu gyfeiriadedd rhywiol*
 2. Lleihau anghydraddoldebau drwy:
  • Sicrhau fod profiadau pobl o gefndiroedd amrywiol, grwpiau nas clywir yn aml, a’r rheiny dan anfantais economaidd-gymdeithasol yn cael eu clywed ac yn llywio penderfyniadau*
  • Gwella lles plant o deuluoedd incwm isel a dan anfantais. Mae hyn yn cynnwys lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant a phobl ifanc drwy’r prosiect Ecwiti drwy Addysg a Phris Tlodi Disgyblion
  • Annog cyfranogiad eang mewn gwasanaethau a ddarperir gan y sectorau llyfrgelloedd, celfyddydau, diwylliant a threftadaeth*
 3. Lleddfu tlodi drwy:
  • Ymestyn ein cynnig prydau ysgol am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru
  • Datblygu strategaeth gwastraff bwyd i’r sir gyda’n partneriaid
  • Gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'r rheiny sydd mewn perygl o dlodi tanwydd
  • Ysgogi a chefnogi grwpiau cymunedol i helpu unigolion gyda phwysau costau byw
 4. Parhau i gefnogi ac adsefydlu ffoaduriaid drwy Gynllun Adsefydlu Byd-eang y DU, i gefnogi datganiad Cymru fel Cenedl o Noddfa*

* Amcanion cydraddoldeb.