Cynllun Corfforaethol: Sut y datblygwyd y cynllun

Yn ystod haf 2016, holodd Cyngor Sir Ddinbych bobl am eu dyheadau hirdymor ar gyfer dyfodol eu cymunedau, drwy Sgwrs y Sir. Galluogodd hyn, ynghyd ag ystadegau, i ni ddrafftio rhestr o ddyheadau roedd trigolion Sir Ddinbych yn eu hystyried yn bwysig. Ddiwedd 2016, gofynnom i bobl Sir Ddinbych ddewis lefel pwysigrwydd pob dyhead, a chafwyd dros 1500 o ymatebion. Yn dilyn yr adborth a gafwyd dros ymarferion Sgwrs y Sir, llwyddom nodi blaenoriaethau ar gyfer Sir Ddinbych wrth symud ymlaen.

Cynhaliwyd trafodaethau dros haf 2017 gyda staff Cyngor Sir Ddinbych a chydweithwyr o sefydliadau eraill (gan gynnwys Iechyd, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru) i greu gweithredoedd dan bob blaenoriaeth, cyn cyflwyno’r blaenoriaethau newydd arfaethedig i Aelodau Etholedig Sir Ddinbych. Yna cafodd y blaenoriaethau a’r gweithredoedd hyn eu mabwysiadu gan y Cyngor i fod yn rhan o Gynllun Corfforaethol Sir Ddinbych.

Mae’n ofyniad cyfreithiol bod Cyngor Sir Ddinbych yn cyhoeddi Amcanion Lles (dan Fesurau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015) ac Amcanion Gwella (dan Fesurau Llywodraeth Leol 2009). Mae’r blaenoriaethau o fewn ein Cynllun Corfforaethol yn mynd i’r afael â gweithredu fel yr amcanion hyn.

Ymgynghori a Monitro Pellach

Byddwn yn parhau â Sgwrs y Sir drwy gydol oes y Cynllun Corfforaethol hwn drwy Adroddiadau Blynyddol, gan egluro'r hyn y mae disgwyl i ni eu darparu yn ystod pob blwyddyn i gefnogi ein blaenoriaethau, a cheisio barn o ran sut y dylem fynd i'r afael â'n amcanion.

Er mwyn cyfrannu at y drafodaeth, gwneud sylwadau ac awgrymiadau, neu ofyn am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Cynllunio a Pherfformio Strategol:

Arlein

Cysylltwch â'r tîm cynllunio strategol

Ffôn

01824 706291 (dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Ysgrifennwch atom

Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad,
Cyngor Sir Ddinbych,
Blwch Post 62,
Rhuthun,
LL15 9AZ