Croeso i Gynllun Corfforaethol y Cyngor 2017-2022

Pan gyhoeddwyd ein Cynllun Corfforaethol diwethaf, addawom y byddai’n gwneud gwahaniaeth sylweddol a hirdymor i bobl a chymunedau Sir Ddinbych.

Dros oes y Cynllun Corfforaethol hwnnw, darparwyd buddsoddiad o £200 miliwn gennym i wella ein hysgolion, cyfleusterau hamdden a llyfrgell, ffyrdd ac amddiffynfeydd llifogydd. Llwyddom i gyflawni hyn a chynnal ein safle fel un o’r cynghorau gyda’r perfformiad gorau yng Nghymru ac amddiffyn gwasanaethau rheng flaen rhag toriadau i gyllidebau awdurdodau lleol. Rydym bellach yn barod i ddefnyddio'r hanes blaenorol hwnnw o gyflawni i greu ein Cynllun Corfforaethol newydd: 'Gweithio gyda’n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych'.

Uchelgais gyffredinol y Cynllun hwn yw sicrhau fod Sir Ddinbych yn lle ble mae trigolion a busnesau wedi eu cysylltu’n dda ac yn wydn; lle mae cyfleoedd i bobl ifanc gael tai fforddiadwy a chael sgiliau a swyddi i fyw bywydau llwyddiannus a boddhaus, lle mae pob un ohonom yn mwynhau amgylchedd deniadol ac wedi ei ddiogelu. Fel y cynllun diwethaf, mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn cynnwys camau penodol a fydd yn cael eu cyflawni dros bum mlynedd ond, efallai’n bwysicach fyth, mae’r camau hyn wedi eu llunio i gael effaith y tu hwnt i’r pum mlynedd nesaf gan ystyried cenedlaethau’r dyfodol.

Byddai angen buddsoddiad pellach o £135 miliwn i weithredu’r cynllun hwn yn llawn. Mewn cyfnod o ostyngiadau parhaus mewn cyllidebau, mae hwn yn swm uchelgeisiol, ond credwn fod uchelgais yn bwysig. Mae ein gallu i ddenu cyllid, crynhoi adnoddau gyda phartneriaid a manteisio ar allu ein cymunedau yn golygu y bydd siawns dda gennym o lwyddo.

Rydym yn cydnabod fod yn rhaid i’r cyngor weithio’n agos gyda’n partneriaid a’r gymuned ehangach a dyna pam fod y blaenoriaethau yn y Cynllun Corfforaethol hwn wedi deillio’n uniongyrchol o’n hymarferiad Sgwrs y Sir a drwy ymgynghori â phartneriaid. Mae Sir Ddinbych yn credu’n gryf mewn datblygu diwylliant gwasanaeth cyhoeddus unigol, wedi’i arwain gan gymunedau gweithredol iawn. Byddwn, felly, yn mynd ati i edrych ar atebion rhanbarthol ac isranbarthol ac yn sefydlu ‘Panel Dinasyddion’ parhaol a fydd â rhan allweddol wrth fonitro a helpu i lywio gweithrediad y cynllun.

Bydd Sir Ddinbych, fel pob awdurdod lleol, yn parhau i wynebu heriau, yn bennaf cyllidebau’n gostwng. Mae bron yn sicr y bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd, gan gynnwys y posibilrwydd o wneud toriadau i bethau y byddai’n well gennym iddynt barhau. Ond ni fydd hynny’n atal ein gweledigaeth o fod yn gyngor ardderchog, gweithio gyda’n partneriaid a chymunedau i wneud gwahaniaeth go iawn i genedlaethau i ddod. Nod y Cynllun Corfforaethol hwn yw helpu cyflawni’r uchelgais honno.

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd y Cyngor

Hugh H Evans, OBE