Datganiad polisi trwyddedu

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi adolygu a diweddaru eu Datganiad Polisi Trwyddedu.

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn nodi pedwar amcan drwyddedu statudol, y mae'n rhaid eu cadw mewn cof wrth ystyried ceisiadau trwyddedu. Yr amcanion yw: 

  • atal trosedd ac anhrefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • atal plant rhag niwed

Mae'r polisi hwn yn amlinellu sut y byddwn yn delio â cheisiadau, er mwyn hyrwyddo'r pedwar amcan. Mae’r polisi yna i helpu swyddogion ac aelodau etholedig wrth ddod i benderfyniad ar gais penodol, wrth osod allan y materion a fyddai fel arfer yn cael eu hystyried. Mae hefyd yn darparu eglurhad i ymgeiswyr a phreswylwyr, i'w helpu i ddeall yr amcanion sy’n cael eu hyrwyddo a'r materion sy'n cael eu hystyried wrth ganiatáu trwyddedau.

Er bod y polisi yn darparu canllawiau fframwaith, yr Awdurdod Trwyddedu yn y pen draw fydd yn penderfynu ar bob cais unigol yn ôl ei rinweddau ei hun.

Darllen y Ddatganiad Polisi Trwyddedu yn llawn.