Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Mae'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC) yn darparu rhaglen hyfforddi a datblygu gynhwysfawr flynyddol ar draws gofal cymunedol, gwasanaethau plant a theuluoedd a datblygu rheolwyr.

Mae'r rhaglen hon yn agored i ddarparwyr allanol, neu sefydliadau gofal cymdeithasol priodol eraill sy'n gweithio yn Sir Ddinbych, sy'n darparu gwasanaethau wedi eu comisiynu ar gyfer oedolion a phlant a theuluoedd.

Ein nod yw gweithredu dull 'sector cyfan' wrth geisio bodloni gofynion hyfforddi a chyrraedd targedau cymhwyster.  Ceisiwn gefnogi'r rhai sy'n cyflogi gweithwyr gofal cymdeithasol gyda hyfforddiant, datblygiad proffesiynol parhaus a materion yn ymwneud â'r gweithlu.

Mae'r PDGGC yn gynllun cenedlaethol, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru.  Gallwch gael gwybodaeth ynglŷn â faint o arian y mae pob awdurdod lleol yn ei dderbyn yn y cylchlythyr blynyddol.

Mae'r strategaeth gyfathrebu'n amlinellu sut y byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am y PDGGC.

Hyfforddiant

Mae manylion y rhaglen hyfforddi ar gyfer y flwyddyn sy'n dod yma.

Ar gyfer dyddiadau a lleoliadau digwyddiadau hyfforddi, gwybodaeth ynglŷn â bod yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant, a sut i neilltuo lle, ewch i'n tudalen hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol.