Sgwrs y Sir

Sgwrs y Sir yw ein hymgyrch i ganfod beth sy’n fwyaf pwysig i chi a’n helpu i wneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd iawn.

county-conversation

Cliciwch ar gam isod i gael gwybod mwy.

 
Cam 1 

Digwyddodd Cam 1 Sgwrs y Sir yn ystod yr haf 2016, gwnaethom ofyn i bobl am eu dyheadau hirdymor ar gyfer dyfodol eu cymunedau. Cawsom amrywiaeth o safbwyntiau, gyda negeseuon cyson yn dod o bob rhan o’r Sir. Gwnaeth hyn, ynghyd ag ystadegau, ein helpu i lunio’r rhestr ddrafft ganlynol o themâu sy’n bwysig i chi;

 • Mynediad at wasanaethau
 • Ffyrdd o Fyw Egnïol
 • Addysg
 • Cyfleoedd cyflogaeth a busnes
 • Tai
 • Lleoliadau a Digwyddiadau Adloniant
 • Gwasanaeth Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Yr Amgylchedd Naturiol

Gallwch ddarllen manylion llawn yr hyn rydym wedi’i ddysgu o gam 1 yn ein hadroddiad cam 1 Sgwrs y Sir

Cam 2

Digwyddodd Cam 2 ar ddiwedd 2016. Gwnaethom ofyn i bobl ystyried y rhestr o themâu a nodwyd yng ngham 1, a dewis lefel o bwysigrwydd ar gyfer pob dyhead. Cawsom fwy na 1500 o ymatebion gan breswylwyr Sir Ddinbych a gwnaethom allu nodi blaenoriaethau allweddol i fwrw ymlaen â hwy

Gallwch ddarllen manylion llawn yr hyn rydym wedi’i ddysgu o gam 2 yn ein hadroddiad cam 2 Sgwrs y Sir


Amcanion newydd a datganiad lles

Mae’r adborth a gafwyd dros gam 1 a 2 Sgwrs y Sir wedi’i adolygu a chytunwyd ar yr amcanion canlynol gan ein Cabinet cyfredol, a byddwn yn cynnig bod ein Cyngor newydd yn eu mabwysiadu’n ffurfiol fel ein Blaenoriaethau Corfforaethol ym mis Hydref 2017;

 • Mae Sir Ddinbych yn fan lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo a lle bydd ganddynt y sgiliau i wneud hynny.
 • Mae cymunedau wedi eu cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein neu drwy gysylltiadau trafnidiaeth da.
 • Mae yna amgylchedd deniadol a warchodir sy'n cefnogi lles cymunedau a ffyniant economaidd.
 • Gall pobl fyw bywydau annibynnol a chyflawn mewn cymunedau cryf, gofalgar, diogel a gwydn.
 • Mae’r Cyngor a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd i oresgyn heriau; gan ddyfeisio a darparu datrysiadau ar y cyd.
 • Mae yna ddigwyddiadau sy’n dod â phobl at ei gilydd, gan greu cymunedau gweithgar a helpu busnesau i ffynnu.

Mae ein datganiad Lles yn egluro sut y dylai’r amcanion hyn wella lles ein cymunedau

Darllenwch ein datganiad Lles

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn cael ei arwain gan ein blaenoriaethau corfforaethol. Dysgwch ragor am ein Cynllun Corfforaethol