Ail-lunio'r Cyngor

Mae'n rhaid i'r Cyngor osod cyllideb gytbwys bob blwyddyn. Fel rheol, gosodir y gyllideb ym mis Mawrth ac mae’n para rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Mae'r hinsawdd ariannol wedi bod yn heriol iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae llai o arian wedi mynd i Lywodraeth Cymru, gan olygu bod llai o arian ar gael i awdurdodau lleol.

Yn Sir Ddinbych, rydym wedi bod yn cynllunio ac ymateb i gyfyngiadau'r gyllideb heb unrhyw effaith sylweddol ar drigolion a gwasanaethau rheng flaen.

Fodd bynnag, mae'r amser yn newid a bellach ni allwn ddod o hyd i arbedion trwy fod yn fwy effeithlon. Mae angen i ni rŵan wneud toriadau i wasanaethau.

Mae penderfyniadau anodd o'n blaen wrth i ni baratoi ar gyfer cyllideb 2019/20.

Rydym yn edrych ar ail-lunio'r Cyngor i gyflawni'r toriadau i'r gyllideb sydd eu hangen, a dros y misoedd nesaf byddwn yn darparu gwybodaeth ynglŷn â lle rydym yn bwriadu dod o hyd i’r toriadau hyn. Er gwaethaf yr holl siarad am doriadau, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau, gyda £135 miliwn wedi’i neilltuo ar gyfer ein blaenoriaethau corfforaethol dros y pum mlynedd nesaf. Byddwn yn rhannu’r wybodaeth honno gyda chi hefyd, yn ogystal â thynnu sylw at y gwaith rydym eisoes wedi'i wneud i fod yn fwy effeithlon, gan gynnwys cydbartneriaethau, trosglwyddo rhai gwasanaethau i rai eraill a bod yn fwy creadigol yn y modd y caiff ein gwasanaethau eu cyflwyno.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Faint o arian y mae angen i'r Cyngor ei arbed dros y flwyddyn nesaf?

Faint o arian y mae angen i'r Cyngor ei arbed dros y flwyddyn nesaf?

Yn seiliedig ar setliad Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Hydref, disgwylir i'r toriad gwirioneddol fod yn £11,500,000. Mae hyn yn ystyried y toriad yng nghyllid Llywodraeth Cymru a'r costau cynyddol gysylltiedig mewn cyflogau, pensiynau a phethau eraill.

Mae'r Cyngor wedi arbed tua £35,000,000 dros y pum mlynedd diwethaf.

Pam yr ydym yn wynebu toriadau yn y gyllideb?

Pam yr ydym yn wynebu toriadau yn y gyllideb?

Mae'r hinsawdd ariannol sydd ohoni wedi bod yn y penawdau newyddion ers nifer o flynyddoedd. Mae San Steffan yn dyrannu cyllid i Lywodraeth Cymru, sydd, yn ei thro, yn darparu'r rhan fwyaf o gyllid i awdurdodau lleol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu gostyngiad parhaus yn y swm o arian sydd ar gael i ni.

Ydy'r Cyngor wedi gwneud digon i arbed arian?

Ydy'r Cyngor wedi gwneud digon i arbed arian?

Mae'r Cyngor wedi bod yn ddarbodus gan ei fod wedi gweld hyn yn dod i rym ers tro byd. Nid ydym wedi claddu ein pennau yn y tywod. Rydym wedi mynd i'r afael â hyn ac wedi bod yn gweithio'n galed ers sawl blwyddyn i ddod o hyd i arbedion ac arbedion. Fodd bynnag, wrth i'n cyllid barhau i leihau ac wrth i gostau barhau i gynyddu, mae'n mynd yn llawer anoddach mantoli'r gyllideb heb effeithio ar wasanaethau pwysig a chynyddu'r swm o arian a godir gan y dreth gyngor.

Beth fydd yn digwydd i lefelau'r dreth gyngor?

Beth fydd yn digwydd i lefelau'r dreth gyngor?

Nid oes dim yn cael ei osod yn ddigyfnewid ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cadw'r cynnydd yn y dreth gyngor yn is na 5% ond wrth i gyllid y Llywodraeth barhau i leihau, y gwir amdani yw y bydd mwy o'r baich yn disgyn ar drethdalwyr lleol.. Ein cynghorwyr fydd yn penderfynu ar y dreth gyngor yn y pen draw, ac fe'i cyhoeddir ddechrau 2019.

Beth fydd yn digwydd i lefel ac ansawdd y gwasanaethau i'r cyhoedd?

Beth fydd yn digwydd i lefel ac ansawdd y gwasanaethau i'r cyhoedd?

Rydym wedi bod yn falch o'r ffaith ein bod wedi parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i drigolion Sir Ddinbych yn ystod y blynyddoedd ariannol anodd hyn. A pheidiwch â chymryd ein gair ar ei gyfer. Mae Sir Ddinbych wedi bod yn un o'r awdurdodau sy'n perfformio orau yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd ac mae hyn wedi'i gydnabod yn genedlaethol.

Rydym wedi ymrwymo'n gadarn i ddarparu'r gwasanaethau o ansawdd uchel gyda'r arian sydd gennym ac mae'r ymrwymiad hwnnw'n dal yn ei le heddiw.

Pa elfennau ydych chi'n edrych am doriadau ac arbedion?

Pa elfennau ydych chi'n edrych am doriadau ac arbedion?

Rydym yn edrych ar bopeth yn gyfan gwbl. Mae pob gwasanaeth o fewn y Cyngor wedi bod yn gweithio'n ddiflino dros y blynyddoedd diwethaf i ddod o hyd i arbedion, o flwyddyn i flwyddyn. Rydym wedi llwyddo i wneud hynny heb gael effaith fawr ar wasanaethau rheng flaen, ond mae rhai toriadau yn anorfod. Mae'r holl wasanaethau wedi cyflwyno cynigion ac rydym yn y broses o aredig drwyddynt a byddwn yn cymryd rhywfaint ymlaen.