Sut mae'r Cyngor yn cael ei ariannu

Mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau ac mae’n dibynnu ar nifer o ffynonellau ariannu er mwyn gallu gwneud hynny.

Ffynonellau ariannu
Ffynhonnell ariannuDisgrifiad% o gyllideb y CyngorSwm (£)

Llywodraeth Cymru

Ambell waith gelwir hwn yn "grant bloc". Arian yw hwn a roddir i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ar gyfer defnydd cyffredinol.

46.41%

£98.141m

Grantiau penodol

Hefyd gan Lywodraeth Cymru, ond i ddarparu gwasanaethau penodol megis ysgolion neu drafnidiaeth.

19.95%

£39.608m

Treth y Cyngor

Treth sy’n cael ei dalu i’r Cyngor gan bob aelwyd gymwys yn Sir Ddinbych.

17.09%

£33.390m

Incwm arall

Mae’r Cyngor yn codi tâl am rai trwyddedau a gwasanaethau, yn ogystal â chynhyrchu refeniw o wasanaethau fel Canolfannau Hamdden neu feysydd parcio.

15.90%

£31.567m

Arian wrth gefn

'Arian wrth gefn' yw arian y mae’r Cyngor yn ei roi o’r neilltu ar gyfer diffygion ariannol mewn cyfnodau economaidd anodd.

0.65%

£1.290m

Ail-lunio'r Cyngor

Mae cyfanswm yr arian y mae'r Cyngor yn ei dderbyn o grantiau Llywodraeth Cymru wedi bod yn is na chyfradd chwyddiant bob blwyddyn ers tro bellach, sydd wedi arwain at ddiffygion mewn termau real. Wrth gyfuno hynny â chynnydd mewn costau rhedeg gwasanaethau, mae angen i’r Cyngor edrych ar ffyrdd o sicrhau bod gwasanaethau craidd yn parhau i gael eu cynnig.