Economi

Y farchnad lafur

Mae proffil marchnad lafur Sir Ddinbych yn rhoi trosolwg o'r farchnad lafur yn Sir Ddinbych.  Mae'n dwyn ynghyd gwybodaeth o nifer o ffynonellau gwahanol.

Mae'r wybodaeth ganlynol ynglyn a Sir Ddinbych yn gywir ym mis Tachwedd 2014:

  • Gweithgaredd economaidd:  Mae 77.2% o bobl 16-64 oed yn economoaidd weithgar yn Sir Ddinbych, o gymharu â 75% yng Nghymru a 77.5% ym Mhrydain
  • Gwahaniaeth rhyw:  Mae 81.7% o ddynion a 71.8% o ferched yn economaidd weithgar.  Mae'r gwahaniaeth yma hefyd i'w weld yng Nghymru a Phrydain.
  • Hunangyflogaeth:  Mae 13% o drigolion Sir Ddinbych yn hunangyflogedig, o gymharu â 9.1% yng Nghymru a 9.9% ym Mhrydain.  Mae lefelau uwch o hunangyflogaeth yn gyffredin mewn ardaloedd gwledig.
  • Budd-daliadau diweithdra:  Mae 14.1% o bobl 16-64 oed yn hawlio budd-daliadau diweithdra, o gymharu â 13.5% yng Nghymru a 10.6% ym Mhrydain.  Mae 2.4% o bobl 16-64 oed yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, o gymharu â 2.7% yng Nghymru a 2.2% ym Mhrydain.

Mae'r Swyddfa Ystadegol Gwladol yn casglu'r wybodaeth hon.  Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am broffil marchnad lafur Sir Ddinbych ar wefan NOMIS.

Mae yna wahaniaethau mawr rhwng gwahanol rannau o Sir Ddinbych ar gyfer pob un o'r meysydd yma.  Mae canran y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn uwch yn yr ardaloedd canlynol o gymharu â gweddill Sir Ddinbych:

  • Gorllwein y Rhyl: 10.9%
  • De Orllewin y Rhyl: 4.5%
  • Dwyrain y Rhyl: 4.3%
  • Dinbych Uchaf a Henllan: 4.5%

Mae'r ardaloedd hynny sydd â chyfradd uchel o bobl yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn tueddu hefyd i gael cyfradd uwch o ddiweithdra, mwy o bobl yn hawlio budd-daliadau diweithdra a llai o weithgaredd economaidd.

Gallwch gymharu'r ystadegau ar gyfer gwahanol ardaloedd Sir Ddinbych ar wefan Infobase Cymru.

Busnesau

Fel llawer o ardaloedd eraill, dioddefodd sylfaen fusnes Sir Ddinbych yn fawr yn ystod y dirywiad economaidd diweddar.  Daw'r ffigurau diweddaraf ar nifer y busnesau newydd a sefydlwyd pob blwyddyn o 2012.

Sefydlwyd 280 o fusnesau newydd yn Sir Ddinbych yn 2012.  Cyn y dirwasgiad, sefydlwyd 355 o fusnesau ar gyfartaledd pob blwyddyn.

Yn 2013 roedd cyfanswm trosiant busnesau Sir Ddinbych yn £2,1oo miliwn o gymharu â £2,995 miliwn cyn y dirwasgiad.

Gallwch ddod o hyn i ystadegau manlyach ar fusnesau yn Sir Ddinbych ar wefan StatsCymru.