Crwneriaid

Crwneriaid sydd yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) ac sydd yng ngofal Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint yw Mr John Gittins LL.B (Anrhydedd) sy’n gyfreithiwr.

Nid adroddir pob marwolaeth i’r crwner: yn y rhan fwyaf o achosion, gall Meddyg Teulu neu ddoctor ysbyty roi Tystysgrif Feddygol o achos marwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.

Pryd y bydd a wnelo crwner â’r broses?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio; 
 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain hysbysadwy, gwenwyn, neu afiechyd; 
 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall; 
 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r crwner gael gwybod hefyd os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos; 
 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth; 
 • na wŷr neb pwy yw’r ymadawedig; 
 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd wrth y crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.

Beth fydd y crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos fod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth ac fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cwestau sydd ar y gweill

Dewiswch ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys.
Dydd Mawrth 5 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Jenson Ryan Mark Davies

 • Oed: 2 mis
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 2/5/2020
 • Amser y cwest: 10am

Lorna Margaret Jones

 • Oed: 81
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 1/1/2021
 • Amser y cwest: 11am

Norman Taylor

 • Oed: 77
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 27/3/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Sharn Iona Hughes

 • Oed: 58
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Abergele 21/11/2020
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Iau 7 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Malcolm Anthony Stocks

 • Oed: 66
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 9/4/2021
 • Amser y cwest: 10am

Gareth Powell Jones

 • Oed: 50
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 18/4/2021
 • Amser y cwest: 11am

Joanne Christine Doran

 • Oed: 25
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 6/5/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Dorothy Annie Carroll

 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 16/4/2021
 • Amser y cwest: 2pm

Pauline Waring

 • Oed: 69
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 21.10.21
 • Amser y cwest: 3.30pm
Dydd Llun 11 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Andrew Philip Borthwick

 • Oed: 18
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke 13/11/2020
 • Amser y cwest: 2.30pm
Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Thomas Bryan Hobson

 • Oed: 27
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Scotland 4/1/2021
 • Amser y cwest: 10am

Doris May Thickett

 • Oed: 96
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 29/5/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Veronica Mary Price

 • Oed: 70
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Nightingale House
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Wallace Beary Davies

 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rossett 4/5/2021
 • Amser y cwest: 10am

Glyn Lloyd Owens

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 3/5/2021
 • Amser y cwest: 11am

Rizal Renaliza Manalo

 • Oed: 51
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 14/6/2021
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Nicholas Richard Edwards

 • Oed: 27
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 30/11/2020
 • Amser y cwest: 10am

Joyce Rhona Bass

 • Oed: 87
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 08/12/2020
 • Amser y cwest: 2pm
Date

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Stephen Curtis Edwards

 • Oed: 21
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 14/5/2021
 • Amser y cwest: 10am

Michael Jones

 • Oed: 62
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 19/5/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

David Turnbull

 • Oed: 74
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 15/5/2021
 • Amser y cwest: 2pm

Alan Frederick Breeze

 • Oed: 80
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Penymynydd 19/3/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Brian Peter Hough

 • Oed: 68
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llandudno 18/3/2021
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Iau 21 Hydref 2021

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Bernard Shields

 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Prestatyn 24/7/2021
 • Amser y cwest: 10am

Miles Doran

 • Oed: 22
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Connahs Quay 30/6/2021
 • Amser y cwest: 11am

Christopher James Hincks

 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Saltney 19/4/2021
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Henry Edward Jordan

 • Oed: 83
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 28/6/2021
 • Amser y cwest: 2pm

Gethin Wyn Jones

 • Oed: 42
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llanfairfechan 23/2/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Anthony Spencer Rhys Rees

 • Oed: 78
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ruthin 8/6/2021
 • Amser y cwest: 4pm
Date

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Kyle Nicholas James Hurst

 • Oed: 29
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 24/1/2021
 • Amser y cwest: 10am

Lorna June Hassall

 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 9/2/2021
 • Amser y cwest: 3pm

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn. 

Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Swyddfa y Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Mr John Gittins 
Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi, 
Neuadd y Sir 
Ffordd Wynnstay 
Rhuthun 
LL15 1YN 

Ebost: cwrner@sirddinbych.gov.uk 

Ffôn: 01824 708 047