Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu

Gall eich plentyn fod yn gymwys i gael 10 awr o addysg wedi’i ariannu yr wythnos, y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Rhaid iddynt fynychu cylch chwarae neu Feithrinfa Ddydd sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a gyda'n rhaglen Addysg Gynnar.

Diweddaraf am coronafeirws

Syniadau am weithgareddau ar gyfer plant cyn oed ysgol

Mae ein gweithwyr dechrau'n deg, addysg gynnar, teuluoedd cyswllt teulu a'r timau anghenion dysgu ychwanegol cyn-ysgol wedi cynhyrchu rhai syniadau gweithgaredd i gadw eich plant cyn-ysgol yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob pythefnos ar ein tudalen Facebook blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych (gwefan allanol). Rydym yma i helpu. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Pwy sy'n gymwys?

Plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 1 Medi 2021 a 5 Ionawr 2022 sy’n gymwys i gael cyllid o fis Ionawr 2022 tan fis Gorffennaf 2022.

Mae plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 6 Ionawr 2022 a 24 Ebrill 2022 yn gymwys i gael cyllid o fis Ebrill 2022 tan fis Gorffennaf 2022.

Nid yw plant sy'n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 24 Ebrill 2022 ac Awst 2022 yn gymwys i gael cyllid drwy’r cynllun hwn

Sut i wneud cais

I wneud cais am Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu, bydd angen i chi gael cadarnhad o le i’ch plentyn mewn lleoliad gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Edrychwch pa leoliadau gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun

Lleoliadau gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu

 • Bodnant Bach Fun Club
 • Borthyn Bunnies
 • Bumble Bees Playgroup
 • Busy Bods
 • Christ the Word Childcare
 • Clever Clogs
 • Clwb Penmorfa
 • Corwen Day Nursery
 • Cylch Chwarae Gellifor
 • Cylch Meithrin Bodawen
 • Cylch Meithrin Clocaenog
 • Cylch Meithrin Dewi Sant
 • Cylch Meithrin Dinbych Uchaf
 • Cylch Meithrin Henllan
 • Cylch Meithrin Llangollen
 • Cylch Meithrin Prion
 • Cylch Meithrin Rhuthun
 • Cylch Meithrin Tremeirchion
 • Cylch Meithrin Y Graig
 • Cylch Meithrin Ysgol Y Llys
 • Early Learners Day Nursery
 • Faenol Playgroup CIC
 • Fun Days
 • Giggles
 • Happy Days Nursery
 • Hiraddug Playgroup
 • Little Acorns
 • Little Lamb’s at Emmanuel
 • Little Rascals
 • Llangollen Pre School Playgroup
 • Miri Melyd
 • Miri Melyd at Clawdd Offa
 • Puddleducks Playgroup
 • Rhuddlan Playgroup
 • St Asaph Community Playgroup
 • Summerhouse
 • The Mill Childcare Centre
 • Tiny Tots
 • Ysgol Betws GG
 • Ysgol Bro Cinmeirch
 • Ysgol Bro Dyfrdwy
 • Ysgol Bro Elwern
 • Ysgol Bro Famau
 • Ysgol Bryn Clwyd
 • Ysgol Caer Drewyn
 • Ysgol Carrog
 • Ysgol Cefn Meiriadog
 • Ysgol Dyffryn Ial
 • Ysgol Llanbedr (Munchkins)
 • Ysgol Pentrecelyn

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i’r lleoliad gofal plant o ddyddiad geni eich plentyn a ble’r ydych yn byw. 

Gwneud cais am Addysg Gynnar - 10 awr o addysg am ddim ar-lein

Sut mae'n gweithio?

Os byddwch yn gymwys, byddai’r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar gyfer y tymor ar ôl trydydd pen-blwydd eich plentyn tan ddiwedd y flwyddyn academaidd honno. Ni ellir rhoi  arian ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.

A yw arian yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer diwrnod llawn o ofal plant?

Na, mae'r cyllid yn darparu un sesiwn addysg bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y bore neu'r prynhawn, yn debyg i feithrinfa ysgol. 

A yw arian yn gallu cael ei rannu rhwng lleoliadau? 

Na, bydd eich plentyn ond yn cael dyraniad o gyllid mewn un lleoliad.

Oes rhaid i fy mhlentyn fynychu bob dydd?

Nac oes, ond mae'n rhaid i bob lleoliad gynnig sesiynau o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae mynychu bob dydd yn cefnogi trosglwyddiad da i'r ysgol.

Os ydw i’n gymwys, a ydw i’n sicr o gael lle meithrin yn yr ysgol?

Na, bydd angen i chi wneud cais am le meithrin yn yr ysgol. Dewch i wybod pryd a sut i wneud cais am le meithrin yn yr ysgol.

Mwy o wybodaeth

Efallai bod gennych hawl i gymorth ariannol gydag addysg eich plentyn o’n hadran grantiau a chyllid.