Hyfforddiant GGD: Diogelu Lefel 3

Mae’r cymhwyster Diogelu Lefel 3 wedi’i ddylunio ar gyfer dysgwyr sy’n cael cyswllt â phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed yn eu hamgylchedd gwaith, yn cynnwys gwaith gwirfoddol. Mae’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a sensitifrwydd tuag at ddiogelu gan alluogi dysgwyr i adnabod problemau ac mae’n pwysleisio’r cyfrifoldeb i sicrhau y caiff pryderon eu hadrodd ac y cymerir y camau priodol mewn ymateb iddynt.

Pryd a lle fydd y hyfforddiant yn digwydd?

Mae'r hyfforddiant Diogelu Lefel 3 yn cael eu cynnal:

  • Dydd Llun 6 a Dydd Mercher 8 Chwefror 2023 o 6:15pm tan 9pm yng Nghanolfan y Dderwen
  • Dydd Mercher 10 a Dydd Iau 11 Mai 2023 o 6:15pm tan 9pm yng Nghanolfan y Dderwen
  • Dydd Llun 12 a Dydd Mercher 14 Mehefin 2023 o 6:15pm tan 9pm yng Nghanolfan y Dderwen

Gwybodaeth am y lleoliad

Oak Tree Centre

Venue information for the Oak Tree Centre

The Oak Tree Centre address is

Fforddlas
Rhyl
LL18 2DY

Parking

Parking is available at the Oak Tree Centre.

Facilities for disabled people

The Oak Tree Centre has:

  • Accessible toilets
  • Accessible parking
  • Hearing loop
  • Lift
  • Automatic doors
  • Access by ramps/level access

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £35 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei thalu cyn mynychu'r cwrs. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer Hyfforddiant Diogelu Lefel 3

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd. 

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru