Hyfforddiant GGD: Diogelwch Bwyd Lefel 2 (sesiwn grŵp ar-lein)

Mae'r cymhwyster wedi'i anelu at ddysgwyr sy'n gweithio ym maes arlwyo a rhai eraill sy'n trin bwyd. Bydd y dysgwr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion allweddol ym maes diogelwch bwyd sydd eu hangen i ddiogelu iechyd defnyddwyr. Mae'r ardaloedd dan sylw yn cael eu hystyried yn hanfodol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd i gynnal diogelwch a hylendid bwyd.

Cyflwynir y cwrs hwn mewn sesiwn grŵp ar-lein, gyda thrafodaeth un i un gyda’r hyfforddwr i ddilyn.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Bydd y sesiynau grŵp ar-lein yn cael eu cynnal ar Zoom neu Microsoft Teams ar Dydd Mercher 12 Hydref 2022, o 6pm tan 8pm.

Mwy am Zoom (gwefan allanol)

Mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Bydd y sesiwn un i un yn cael ei threfnu gyda’r hyfforddwr. 

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Mae’n rhaid i’r lleoliad hefyd fod wedi’i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £15 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei thalu cyn mynychu'r cwrs. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd. 

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru