Hyfforddiant GGD: Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol yn y Blynyddoedd Cynnar (sesiwn grŵp ar-lein)

Mae’r cwrs hwn yn helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i gael ymwybyddiaeth o ddiogelwch a rhagofalon yn ymwneud â thân, yn ogystal ag arferion da yn ymwneud â chodi a symud yn gorfforol yn lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gallu:

  • Nodi Peryglon Tân yn lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar
  • Deall rôl Staff o ran Atal Tân
  • Deall rôl a chyfrifoldebau Staff os oes yna Dân
  • Nodi Tasgau Codi a Symud yn Gorfforol o fewn y gweithle
  • Lleihau risgiau wrth Godi a Symud yn Gorfforol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn sesiwn grŵp ar-lein, gyda thrafodaeth un i un gyda’r hyfforddwr i ddilyn.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Bydd y sesiynau grŵp ar-lein yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ar Dydd Mercher 29 Medi 2021, o 6pm tan 8pm. Mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Bydd y sesiwn un i un yn cael ei threfnu gyda’r hyfforddwr

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £15 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei dalu'n brydlon. 

Ffurflen gais ar-lein ar gyfer y cwrs ar-lein Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol yn y Blynyddoedd Cynnar

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundworks (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd. 

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru