Hyfforddiant GGD: Iechyd a Diogelwch yn y Blynyddoedd Cynnar (sesiwn grŵp ar-lein)

Bydd y sesiwn grŵp ar-lein hwn yn helpu dysgwyr i ddeall gofynion deddfwriaethol Iechyd a Diogelwch o fewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.  Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y dygwyr yn gallu:

  • Adnabod deddfwriaeth a rheoliadau Iechyd a Diogelwch sy’n berthnasol i leoliadau blynyddoedd cynnar
  • Egluro cyfrifoldebau gweithwyr o fewn y ddeddfwriaeth a’r rheoliadau
  • Egluro beth yw egwyddorion asesiadau risg
  • Cwblhau asesiad risg ymarferol
  • Cwblhau dogfen asesiad risg

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Bydd y sesiynau grŵp ar-lein yn cael eu cynnal ar Zoom neu Microsoft Teams ar Ddydd Mercher 23 Chwefror 2022, o 6pm tan 8pm.

Mwy am Zoom (gwefan allanol)

Mwy am Microsoft Teams (gwefan allanol)

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £15 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei dalu'n brydlon. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer cwrs Iechyd a Diogelwch yn y Blynyddoedd Cynnar

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd.

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru