councillor-hugh-evans

Annwyl Ymgeisydd,

Croeso a diolch am eich diddordeb yn y cyfle unigryw hwn o fewn Cyngor Sir Ddinbych.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi hen sefydlu fel cyngor perfformiad uchel ac iddo gyfeiriad clir, eglurder diben a gweledigaeth gref o fod yn Gyngor ardderchog sy’n agosach at gymunedau, mae diwylliant cryf o gymorth, herio a thryloywder wrth wneud penderfyniadau.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd a fydd yn croesawu’r her o gyflawni Cynllun Corfforaethol uchelgeisiol, wrth reoli’r gostyngiad parhaus o ran cyllid canolog, a bydd hefyd yn arwain yn ymarferol at gyflawni blaenoriaethau a fydd yn cael effaith sylweddol ar ein preswylwyr a busnesau lleol.

Rydym yn falch iawn o’n perthynas rhwng Aelodau a Swyddogion ac mae aelodau a staff yn gwbl ymrwymedig a phenderfynol o gydweithio’n galed i gynorthwyo a chefnogi’r ymgeisydd a gaiff ei benodi drwy’r amseroedd cyffrous a heriol sydd o’n blaenau.

Y Cynghorydd Hugh H. Evans, OBE

Arweinydd


chief-executive-judith-greenhalgh

Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd allweddol hon gyda Chyngor Sir Ddinbych.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn un o'r cynghorau sy'n perfformio uchaf yng Nghymru, ac rydym wedi datblygu tîm o uwch swyddogion sydd yn falch o’r statws hwn ac a fydd yn gweithio'n galed i gynnal hyn, hyd yn oed mewn cyfnodau anodd.

Gyda’r pwysau sydd wedi wynebu llywodraeth leol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym yn naturiol wedi wynebu rhai heriau sylweddol. Roeddem yn teimlo bod ein cyfrifoldeb i gynnal gwasanaeth o safon uchel i’n cymuned yn hanfodol, ac roeddem yn gallu cyflawni’r effeithiolrwydd gofynnol tra’n cynnal perfformiad uchel. Mae canlyniadau ein harolwg staff yn ystod y cyfnod hwn yn dangos bod dros 80% o'n staff yn ystyried eu bod yn fodlon gyda'u swydd, ac yn fodlon gyda Chyngor Sir Ddinbych fel cyflogwr er gwaethaf rhai adegau anodd. Rwy’n falch ein bod nid yn unig wedi wynebu’r heriau hyn yn uniongyrchol, ond fel sefydliad gwnaethom eu goresgyn yn llwyddiannus hefyd.

Uchelgais gyffredinol y Cynllun Corfforaethol 2017 – 2022 ‘Gweithio gyda’n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych’ yw sicrhau bod Sir Ddinbych yn lle ble mae trigolion a busnesau wedi eu cysylltu’n dda ac yn wydn; lle mae cyfleoedd i bobl ifanc gael tai fforddiadwy a chael sgiliau a swyddi i fyw bywydau llwyddiannus a boddhaus, lle mae pob un ohonom yn mwynhau amgylchedd deniadol ac wedi ei ddiogelu.

Bydd Sir Ddinbych, fel pob awdurdod lleol, yn parhau i wynebu heriau, yn bennaf cyllidebau’n gostwng. Ond ni fydd hynny’n atal ein gweledigaeth o fod yn Gyngor ardderchog, gweithio gyda’n partneriaid a chymunedau i wneud gwahaniaeth go iawn i genedlaethau i ddod. Nod y Cynllun Corfforaethol hwn yw helpu cyflawni’r uchelgais honno.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n rhannu ein huchelgais ar gyfer Cyngor sy’n cyflawni’n uchel, yn perfformio’n uchel ac sydd â’r angerdd i ddarparu gwasanaethau modern ac effeithlon. Rydym eisiau rhywun gyda’r ymrwymiad a’r galluoedd arweinyddiaeth i ddylanwadu ar drawsnewidiad y tirwedd drwy adfywio blaenllaw er mwyn i’n cymunedau ffynnu.

Mae Sir Ddinbych yn sir hyfryd i weithio ynddi ac er bod gennym lawer o heriau, mae'n rhaid bod yr amgylchedd gwaith a byw ymhlith y gorau yng Nghymru. O gyrchfannau arfordirol y Rhyl a Phrestatyn trwy drefi hanesyddol Llanelwy, Dinbych a Rhuthun, Bryniau godidog Clwyd i Ddyffryn hardd Dyfrdwy a threfi Llangollen a Chorwen, mae gan Sir Ddinbych rywbeth i'w gynnig i bawb.

Unwaith eto, diolch i chi am eich diddordeb yn y swydd ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Judith Greenhalgh

Prif Weithredwr

"Gweithio gyda’n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych."