Absenoldeb Rhiant

 

Absenoldeb Rhiant

Mae rheolau absenoldeb rhiant yn nodi bod absenoldeb rhiant yn berthnasol i blant sydd wedi eu geni ar ôl 15 Rhagfyr 1999, sef y dyddiad y daeth y rheolau i rym.

Ni fydd gweithwyr yn derbyn tâl yn ystod absenoldeb rhiant.

Pwy sy’n gallu cymryd absenoldeb rhiant?

Gweithwyr sydd wedi cwblhau un flwyddyn o wasanaeth ac sydd â chyfrifoldeb, neu’n mynd i fod yn gyfrifol, am blentyn hyd nes bydd y plentyn yn 5 mlwydd oed. Mae gweithwyr sydd â chyfrifoldeb 'rhiant' yn cynnwys rhieni, rhieni maeth, mabwysiadwyr a gwarcheidwaid. O ran plentyn lle derbynnir Lwfans Byw i’r Anabl ar ei gyfer, gellir cymryd absenoldeb rhiant hyd at ben-blwydd y plentyn yn ddeunaw.

O ran plentyn wedi ei fabwysiadu, gellir cymryd absenoldeb rhiant hyd at 5 mlynedd ar ôl mabwysiadu’r plentyn neu tan ben-blwydd y plentyn yn ddeunaw oed, pa un bynnag sydd gyntaf.

Mae absenoldeb rhiant yn berthnasol i bob plentyn. Felly os oes gan weithiwr efeilliaid, bydd ganddo hawl i 26 wythnos o absenoldeb rhiant.

Faint o absenoldeb rhiant y gellir ei gymryd?

Mae gan weithwyr hawl i 13 wythnos o absenoldeb rhiant hyd at ben-blwydd y plentyn yn 5 mlwydd oed.

Rhoddir 5 wythnos ychwanegol i weithwyr sy'n gyfrifol am blentyn lle ceir Lwfans Byw i'r Anabl ar ei gyfer. Gall gweithwyr gymryd hyd at 4 wythnos o absenoldeb rhiant mewn unrhyw flwyddyn ar gyfer unrhyw blentyn, ac mewn amgylchiadau arbennig gellir cymryd 13 wythnos (neu 18 wythnos pan fo’r plentyn yn anabl) o absenoldeb rhiant gyda’i gilydd.