Gwyliau Blynyddol

 

Yr Hawl i Wyliau Blynyddol

Dylid cyfrifo gwyliau blynyddol ar ddechrau pob blwyddyn wyliau a phob tro y ceir newid mewn trefniadau gweithio neu oriau gwaith.

Bydd gweithwyr sy'n gweithio patrwm gwahanol i 7 awr 24 munud y dydd, ddydd Llun i ddydd Gwener, yn derbyn eu hawl mewn oriau a munudau. Mae’ch rheolwr atebol yn gyfrifol am nodi a sicrhau bod eich hawl i wyliau blynyddol yn gywir. Dylid defnyddio’r Cyfrifiannell Gwyliau Blynyddol pan fo’n bosibl.

Gweler hefyd:

Fel un o weithwyr y Cyngor yr isafswm o ran gwyliau â thâl sy’n ddyledus i chi yw 21 diwrnod (155 awr a 24 munud pro rata i'ch oriau cyfartalog). Bydd hawl i wyliau pellach yn cael ei ganiatáu fel y nodir yn y tabl isod. Mae’r hawl a ddangosir yn seiliedig ar gyfraddau llawn amser.

 

Diwrnodau

Oriau

Sylfaenol

21

155 awr 24 munud

Gwyliau Statudol Ychwanegol

+3

+22 awr 12 munud

Gwyliau ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth di-dor

+4

+29 awr 36 munud

Gwyliau ychwanegol ar ôl 10 mlynedd o wasanaeth di-dor

+1

+7 awr 24 munud

Gwyliau ychwanegol ar ôl 15 mlynedd o wasanaeth di-dor

+1

+7 awr 24 munud

Gwyliau ychwanegol ar ôl 20 mlynedd o wasanaeth di-dor

+1

+7 awr 24 munud

Cyfanswm nifer y gwyliau blynyddol posibl 

31

229 awr 24 munud

Os oes gennych chi gontract llawn amser, mae’r nifer mwyaf o wyliau blynyddol y gallwch chi eu cymryd, yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth, wedi ei nodi isod. Bydd y cyfrifiannell gwyliau blynyddol yn cyfrifo'r union hawl yn ôl hyd eich gwasanaeth di-dor yn y llywodraeth leol.

 

Diwrnodau

Oriau

Llai na 4 blynedd o wasanaeth di-dor

24

 

177 awr 36 munud

 

Rhwng 4 a 5 mlynedd o wasanaeth di-dor

24 to 27

Rhwng 177 awr 36 munud a 199 awr 48 munud

 

5 mlynedd o wasanaeth di-dor

28

207 awr 12 munud

10 mlynedd o wasanaeth di-dor

29

214 awr 36 munud

15 mlynedd o wasanaeth di-dor

30

222 awr

20 mlynedd o wasanaeth di-dor

31

229 awr 24 munud

Cario Gwyliau Drosodd

Mae modd i chi gario gwerth un wythnos o oriau drosodd o un flwyddyn wyliau i’r llall, i’w defnyddio yn ystod y flwyddyn ganlynol, yn amodol ar yr awdurdodiad arferol ar ôl gwneud cais am hynny.

Dan amgylchiadau eithriadol, a chyda cymeradwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth priodol, gellir cario gwerth pythefnos o oriau drosodd. Ni fyddwch yn derbyn tâl am unrhyw ddiwrnod o wyliau sy’n weddill ar ddiwedd y flwyddyn wyliau.

Gwyliau Statudol Ychwanegol

Fel y nodir yn y tabl uchod mae gennych chi hawl i 3 diwrnod ychwanegol o wyliau statudol (22 awr 12 munud pro rata). Pan fo’n briodol bydd y Cyngor yn penderfynu, ar ôl ymgynghori gyda’r undebau llafur cydnabyddedig, pryd y gellir cymryd y diwrnodau ychwanegol hyn.

At ddibenion cyfrifo, dylid cyfuno'r hawl i wyliau blynyddol a’r hawl i wyliau statudol.

Blwyddyn Wyliau

Mae blwyddyn wyliau pob gweithiwr yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf mis eu geni.

Mae hawl flynyddol gweithwyr sy’n gadael neu’n ymuno â’r Cyngor yn cael ei chyfrifo yn unol â hyd eu gwasanaeth yn ystod y flwyddyn wyliau.

Gŵyl y Banc / Gwyliau Cyhoeddus

Mae gennych chi hawl i ddiwrnod o wyliau gyda thâl ar gyfer pob diwrnod o wyliau statudol, cyffredinol a chyhoeddus. Os ydych chi’n gweithio dan gontract rhan-amser bydd eich hawl yn cael ei chyfrifo i gyd-fynd â’ch oriau gwaith.

Gweler hefyd:

Prynu Gwyliau Ychwanegol

Gellir ‘prynu’ hyd at 40 o ddiwrnodau gwyliau ychwanegol (sef gwerth 8 wythnos o oriau). Mae’n rhaid gwneud cais am ddiwrnodau ychwanegol ymlaen llaw ac mae’n rhaid i’r rheolwr atebol gymeradwyo’r cais.

Gweler hefyd:

Gwneud Cais am Wyliau Blynyddol

Mae’n rhaid i bawb wneud cais am wyliau blynyddol ymlaen llaw, gan ddefnyddio nifer y diwrnodau gwyliau yr hoffech chi eu cael fel cyfnod rhybudd (h.y. os oes arnoch chi eisiau deuddydd o wyliau byddai’n rhaid i chi roi deuddydd o rybudd). Fodd bynnag dylid rhoi cymaint o rybudd â phosibl a mwy o rybudd os oes arnoch chi eisiau cymryd cyfnod hirach o wyliau.

Dylai pob gweithiwr geisio rhoi cymaint o rybudd â phosibl wrth wneud cais am wyliau blynyddol.

Bydd rheolwyr yn ceisio cymeradwyo pob cais am wyliau blynyddol ond mae’n bosibl y bydd rhai ceisiadau yn cael eu gwrthod os oes rhesymau busnes da dros wneud hynny. Bydd y rheolwr yn esbonio’r rhesymau hyn yn ysgrifenedig i’r gweithiwr o fewn 5 niwrnod gwaith (gall hynny fod ar ffurf e-bost).

VisionTime a Chardiau Gwyliau

VisionTime

Ar ôl derbyn caniatâd i gymryd diwrnod neu gyfnod o wyliau bydd yn rhaid i chi gofnodi hynny ar system VisionTime neu ar gerdyn gwyliau (dim ond gweithwyr heb fynediad i VisionTime ddylai ddefnyddio cardiau gwyliau).

Dylai pob gweithiwr sy’n defnyddio VisionTime archebu gwyliau blynyddol ymlaen llaw drwy’r system honno. Bydd rheolwyr wedyn yn defnyddio’r system i awdurdodi neu wrthod gwyliau blynyddol.

Pan fo Pennaeth Gwasanaeth yn rhoi caniatâd i weithiwr gario gwyliau drosodd i’r flwyddyn wyliau nesaf, bydd yn anfon y gymeradwyaeth hon yn ysgrifenedig at Cyswllt AD (gall hyn fod ar ffurf e-bost). Bydd Cyswllt AD wedyn yn diweddaru’r system.

Cardiau Gwyliau

Bydd yn rhaid i weithwyr nad ydyn nhw’n gallu defnyddio VisionTime ddefnyddio cardiau gwyliau i gofnodi eu gwyliau blynyddol. Bydd rheolwyr yn cyfrifo'r hawl i wyliau blynyddol ar ddechrau pob blwyddyn wyliau ac yn llofnodi pob cais. Pan fo Pennaeth Gwasanaeth yn rhoi caniatâd i weithiwr gario gwyliau blynyddol drosodd i’r flwyddyn wyliau nesaf, bydd yn llofnodi’r cerdyn gwyliau ac yn anfon copi at Cyswllt AD. Bydd Cyswllt AD wedyn yn diweddaru ffeil y gweithiwr.

Dim ond gweithwyr sydd â chontract i weithio ar wyliau banc, yn unol â rota neu sifft wythnosol, sy’n defnyddio’r golofn olaf yn adran gwyliau banc y cerdyn gwyliau. Bydd y gweithwyr hyn yn cronni gwyliau blynyddol ar gyfer yr oriau maen nhw wedi eu gweithio ar ŵyl y banc, ac felly bydd yn rhaid iddyn nhw gofnodi’r oriau hyn a’u cymryd fel gwyliau blynyddol o fewn y flwyddyn wyliau.