Recriwtio cynllun graddedigion

 

Mae'r cynllun hyfforddi graddedigion yn gyfle i fyfyrwyr sydd wedi graddio'n ddiweddar gyda 2:1 neu uwch mewn unrhyw ddisgyblaeth, i ddechrau eu gyrfa. Y nod yw datblygu’r ymgeiswyr hyn yn arweinwyr a/neu’n rheolwyr yn y dyfodol.

Mae'r cyngor yn cynnig dau fath o gynlluniau i Raddedigion; Graddedigion Corfforaethol a Graddedigion Sefydlog.

Mae Graddedigion Corfforaethol yn cael eu cyllido 100% gan gyllideb ganolog gyda swm bach o gyllideb y gwasanaeth i dalu costau adnoddau, mae ganddynt gontractau 2 flynedd, maent yn cylchdroi bob 6 mis rhwng gwahanol dimau, mae 2 gyfnod recriwtio penodol bob blwyddyn.

Mae gan Raddedigion Sefydlog gontractau 12 i 24 mis, maent yn aros mewn un tîm, maent yn cael eu hariannu'n llawn gan yr adran cyflogi, gellir eu recriwtio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, gallant gael disgyblaeth astudio benodedig.

Ni waeth pa gynllun yr ydych yn penderfynu ymuno ag ef, bydd angen rheoli Graddedigion yn yr un modd â staff eraill h.y. cyfnod prawf trylwyr, rheoli absenoldeb oherwydd salwch, sicrhau llwyth gwaith priodol a heriol ac ati.

Mae graddedigion yn cael eu talu Gradd 5.  Mae graddedigion yn ymgymryd â gwaith prosiect yn bennaf, ac maent yn gyfrifol am oruchwylio a rheoli'r prosiect penodol i’w gwblhau.

Ar gyfer y Cynllun Corfforaethol, mae'n rhaid i reolwyr sy'n dymuno cael eu cynnwys yn y cylchdro gyflwyno ffurflen 'Datganiad o Ddiddordeb' i'r Arbenigwr Datblygiad Sefydliadol i'w hystyried. Y dyddiadau derbyn/cylchdroi sefydlog yw 1 Ebrill ac 1 Hydref. Unwaith y bydd Graddedigion wedi cwblhau lleoliad, mae'n ofynnol i reolwyr gwblhau 'Ffurflen crynodeb lleoliad' i roi trosolwg o berfformiad gwaith y Graddedigion, set o sgiliau ac allbwn.

Disgwylir y bydd yr holl Raddedigion yn mynychu a llwyddo yng nghymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 3 yn ystod eu cyflogaeth.

Cysylltwch â Felicity Chandler, Arbenigwr Datblygu Sefydliadol yn Cyswllt AD am wybodaeth neu gymorth pellach:

Ffôn: 01824 706194 / 706200

E-bost: felicity.chandler@denbighshire.gov.uk