Recriwtio prentisiaid

 

Prentisiaeth yw gweithiwr sy’n astudio ar gyfer cymhwyster yn seiliedig yn y gwaith a gydnabyddir yn genedlaethol tra byddant yn gweithio, sydd wedi’u dylunio gan ganolbwyntio ar anghenion cyflogwyr.

Cynigir prentisiaethau mewn amrediad eang o gymwysterau, a gellir eu defnyddio ar gyfer aelodau newydd a phresennol o staff. Maent yn cynnig fframwaith ddysgu strwythuredig y gall Prentis ei dilyn gyda chymorth eu tiwtor a’u rheolwr.

Mae prentisiaethau’n cymryd rhwng 12 a 24 mis i'w cwblhau yn amodol ar y cynllun a ffafriaeth y rheolwr, ac mae'n rhaid iddynt gael eu cyflogi am 37 awr yr wythnos, llawn amser.

Mae’r cyngor yn cynnig dau fath o gynllun Prentisiaeth: Prentisiaeth Cylchdro Corfforaethol a Phrentisiaeth Sefydlog.

Caiff Prentisiaid Cylchdro Corfforaethol eu hariannu 50% gan gyllideb ganolog, mae ganddynt gontractau 2 flynedd, maent yn cylchdroi bob 6-12 mis rhwng gwahanol dimau, maent yn cael eu goruchwylio yn rhannol gan y Cydlynydd Prentisiaethau, mae 2 gyfnod recriwtio gosodedig bob blwyddyn.

Caiff y Prentisiaid Cylchdro Corfforaethol eu recriwtio gan y Cydlynydd Prentisiaethau a chânt eu gwneud mewn pryd i gymryd prentisiaid 2 waith y flwyddyn - fel arfer ar (neu o gwmpas) y dyddiadau canlynol:

  • 1 Ebrill
  • 1 Hydref

Os ydych yn rheolwr ac yr hoffech chi ymuno â'r cynllun, cysylltwch â'r Cydlynydd Prentisiaethau, neu Cyswllt AD.

Mae gan Brentisiaid Sefydlog ganddynt gontractau 12 i 24 mis, maent yn aros mewn un tîm, maent yn cael eu hariannu'n llawn gan yr adran cyflogi, gellir eu recriwtio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Caiff Prentisiaid Sefydlog eu recriwtio’n uniongyrchol gan reolwyr, er bod cymorth parod ar gael oddi wrth y Cydlynydd Prentisiaethau.

Ni waeth pa gynllun yr ydych yn penderfynu ymuno ag ef, bydd angen rheoli Prentisiaid yn yr un modd â staff eraill h.y. cyfnod prawf trylwyr, rheoli absenoldeb oherwydd salwch, sicrhau llwyth gwaith priodol a heriol ac ati.

Dylai prentisiaid gael y cyfrifoldebau a chyfleoedd priodol er mwyn gallu dangos y cymwyseddau yn unol â’u cymhwyster.

Proses Recriwtio Prentisiaid

Mae recriwtio Prentis yn debyg i recriwtio ar gyfer unrhyw swydd arall, felly dilynwch y Weithdrefn Recriwtio a Dethol bob amser:

  1. Nodi swydd newydd yn eich tîm a allai fod yn gyfle ar gyfer Prentisiaeth.
  2. Nodi Fframwaith Prentisiaeth berthnasol, os nad ydych yn siŵr yna cysylltwch â darparwr hyfforddiant.
  3. Unwaith byddwch wedi nodi fframwaith perthnasol, trefnwch gyfarfod gyda’r darparwr hyfforddiant i drafod yr hyn fydd y brentisiaeth yn golygu.
  4. Drafftiwch Swydd-Ddisgrifiad, Manylion am yr Unigolyn a Hysbyseb ar gyfer y swydd, gan ddefnyddio templedi cyffredinol a’u hanfon at AD gyda’r ffurflen Rheoli Swyddi Gwag wedi’i llenwi.
  5. Ystyriwch beth arall y gallwch ei wneud i hysbysebu'r swydd.
  6. Lluniwch Restr Fer a gwahodd Ymgeiswyr i gyfweliad.
  7. Ystyriwch pa gwestiynau i’w gofyn mewn cyfweliad ac os yw’n briodol i gynnal tasg/ diwrnod asesu.
  8. Adborth – mae’n bwysig eich bod yn cynnig adborth i’r holl ymgeiswyr i’w helpu yn y cam cynnar hwn yn eu gyrfa.