Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych 2019

 

GWOBRAU RHAGORIAETH SIR DDINBYCH 2019


Y bobl sy’n gweithio i’r Cyngor yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr ac rydym yn cydnabod y pwysigrwydd o werthfawrogi'r cyfraniad a wneir gan ein haelodau staff. Eleni rydym yn cyflwyno Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych am y pumed tro. Bydd y gwobrau hyn yn cydnabod yr ymrwymiad a’r ymroddiad a wnaed gan unigolion neu dimau.

Gan gysylltu â’n meysydd o flaenoriaeth allweddol corfforaethol o undod, balchder, gonestrwydd a pharch, rydym eisiau cydnabod y gweithwyr hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth i’n cyngor ac i breswylwyr Sir Ddinbych.

Rydym eisiau eich annog i enwebu eich cydweithwyr fel ffordd o ddweud diolch ac i ddangos ein gwerthfawrogiad i’r rhai hynny sydd wir wedi disgleirio ac wedi mynd gam ymhellach.

Mae hi’n fwy pwysig nag erioed, yn arbennig o gysidro’r heriau sy’n ein wynebu yn yr hinsawdd economaidd bresennol, ein bod ni’n parhau i wethfawrogi ein staff a’u rôl yng ngwella gwasanaethau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Mae’r cynllun yn agored i bob gweithiwr yng Nghyngor Sir Ddinbych hyd at, ac yn cynnwys, lefel Pennaeth Gwasanaeth.

Dylai enwebiadau roi esiamplau penodol o arfer da ar gyfer unigolion neu dîm mewn perthynas a’u gwaith. Y nodwedd bwysig yw y bydd y panel o feirniaid yn gweld yn glir yr hyn a wnaethpwyd, a sut mae wedi gwneud gwahaniaeth.

Rhoddir gwybod i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol (hyd at 3 fesul categori) erbyn 4 Hydref 2019 ac mi fyddant yn cael eu gwahodd i’r gwobrau fydd yn cymryd lle ddydd Gwener, Tachwedd 8fed.

Ceisiadau wedi cau nawr 

Mae angen i'r enwebiadau gyrraedd y Rheolwr Cyfathrebu, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun erbyn 13 Medi 2019 neu trwy e-bost i cyhoedd.cysylltiadau@sirddinbych.gov.uk

Os hoffech fwy o wybodaeth,ffoniwch 01824 706222.

Categoriau

Gwobr y tu hwnt I alwad dyletswydd

Pa unigolyn neu dîm sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig, y tu hwnt i ddyletswyddau o ddydd i ddydd? Gallai’r categori hwn ymwneud ag un esiampl benodol neu unigolion/dîm sydd yn aml yn mynd gam ymhellach i ddarparu gwasanaeth ardderchog.

Gwobr Gwasanaeth Cwsmeriaid

Bydd y wobr hon yn anrhydeddu unigolyn/ tîm am eu hymdrechion i ddarparu gwasanaeth cwsmer ardderchog i gydweithwyr neu gwsmeriaid allanol. Gallai hyn gynnwys datrys cwynion yn effeithiol, ymdrin ag ymholiadau cymhleth neu ddarparu gwasanaeth ardderchog cyson i gydweithwyr/ cwsmeriaid yn unol â Dull Sir Ddinbych.

Gwobr Gwelliant I Wasanaethau / Arloesedd

Mae’r wobr hon ar gyfer cyfraniad unigolyn neu dîm sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at wella gwasanaeth. Gall y wobr hon hefyd gydnabod ymdrechion arloesol mewn gwasanaeth drwy adnabod atebion arloesol i broblemau neu newidiadau. Croesawir syniadau ar gyfer y categori, bach neu fawr.

Gwobr Gwirfoddolwr Y Flwyddyn Y Cyngor

Pa wirfoddolwr ar gyfer y Cyngor sydd wedi cyfrannu fwyaf at ein gwasanaethau, o ran ymrwymiad, sgiliau a brwdfrydedd? Sut mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth?

Gwobr Dysgwr y flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod dysgwr sydd wedi dangos yr addewid mwyaf ac sydd wedi darparu cyfraniad sylweddol. Mae dysgwr yn unrhyw aelod o staff sy'n dilyn rhyw fath o gymhwyster i gefnogi ei swydd, megis ymgymryd â chymwysterau dysgu seiliedig ar waith, cymhwyster proffesiynol rhan amser drwy ddarparwr allanol (megis cwrs Prifysgol), dysgu i ddod yn hyfforddwr/mentor cymwys, a'r rhai ar raglenni hyfforddi o fewn y Cyngor.

Gwobr Partneriaeth Newydd

Pa unigolyn/tîm sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i weithio mewn partneriaeth/ tîm, yn y cyngor, neu o fewn / gyda sefydliad arall?

Gwobr Yr Iaith Gymraeg

Pa unigolyn neu dîm sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i ddatblygiad yr iaith Gymraeg yn y sir; hybu diwylliant Cymraeg a Chymreig o fewn y Cyngor neu am ddangos empathi ar gyfer yr iaith Gymraeg.

Gwobr Arweinyddiaeth

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolion neu dîm sydd wedi arddangos arweinyddiaeth cryf, o fewn gwasanaeth o ddydd i ddydd neu drwy arwain tîm

Gwobr Cymunedol Y Cadeirydd

Bydd yr anrhydedd hwn yn cael ei gyflwyno gan Gadeirydd y Cyngor i aelod o staff neu dîm sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r gymuned, drwy wirfoddoli, godi arian neu wasanaeth hir i grŵp neu fudiad penodol. Dim ond engreifftiau yw’r rhain. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan y Cadeirydd.

Gwobr Cyflogai Y Flwyddyn

Dyrennir y wobr hon i’r aelod o staff sydd yn weithiwr/wraig gyson dda sy’n amlygu gwerthoedd y Cyngor.