Absenoldeb a phresenoldeb (Ysgolion)

 

Gellir gofyn am amser i ffwrdd ar gyfer digwyddiadau cynlluniedig a heb eu cynllunio, fel salwch a materion busnes, teuluol neu bersonol, i fynd ar wyliau neu i ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus. Mae’n rhaid i’r rheolwr atebol edrych ar amgylchiadau pob cais yn unigol ac yn ôl ei deilyngdod.  

Canllawiau i benaethiaid

Mae Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol, yn darparu model i gynorthwyo penaethiaid a chyrff llywodraethu i benderfynu ar geisiadau am amser i ffwrdd yn unol â rhwymedigaethau cyfreithiol, cytundebol a moesol.

Mae’r canllaw yn berthnasol i:

  • holl weithwyr yr ysgol, gan gynnwys y pennaeth;
  • staff a gyflogir yn ganolog gan yr awdurdod lleol ac sy’n destun Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol;
  • staff a gyflogir mewn unedau neu ganolfannau sy’n gysylltiedig ag ysgol;
  • staff peripatetig a gyflogir yn ganolog gan yr awdurdod lleol ac wedi eu cynnwys yn Nogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol.

Nid yw’r canllaw yn berthnasol i:

  • staff a gyflogir gan Wasanaeth Contract neu Wasanaethau Arlwyo Cyngor Sir Ddinbych;
  • gweithwyr contractwyr a darparwyr gwasanaeth allanol

Salwch a phresenoldeb

Absenoldeb a chyflog mamolaeth ar gyfer athrawon

Mae gan bob athrawes feichiog hawl i 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am absenoldeb a thâl mamolaeth yn y Polisi Absenoldeb a thal mamolaeth i Athrawon

Staff cymorth

Mae’r dogfennau isod yn darparu gwybodaeth am absenoldeb a gweithio’n hyblyg ar gyfer staff cymorth ysgolion:

Caniatâd i fod yn absennol heb gyflog

Bydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen gais i ofyn am ganiatâd i fod yn absennol heb gyflog. 

Lawrlwythwch ffurflen gais am ganiatâd i fod yn absennol heb gyflog