Gwrthdaro Cyflogaeth (Ysgolion)

 

Bwlio ac Aflonyddwch

Mae gan bawb hawl i gael eu trin â pharch ac urddas yn y gwaith. Nid yw bwlio ac aflonyddwch o unrhyw fath o fudd i neb ac ni fydd Cyngor Sir Ddinbych yn goddef ymddygiad o’r fath.

Proses ddisgyblu

Mae’r broses ddisgyblu wedi ei chynllunio i sicrhau ymdriniaeth deg a chyson pan fydd mater ymddygiad neu berfformiad yn codi.

Y broses achwyniad

Mae’r cyngor yn parchu hawl gweithwyr i godi unrhyw gwynion perthnasol sydd ganddynt ynghylch â’u gwaith. Os na ellir datrys problem gweithiwr yn anffurfiol, dylid defnyddio’r weithdrefn gwynion addas.

Gwrthdaro Buddiannau

Canllaw ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ar wrthdaro buddiannau.


Gweler hefyd: