Hyfforddiant Ymsefydlu (Ysgolion)

 

Pwrpas yr hyfforddiant ymsefydlu

Mae'r broses ymsefydlu yn rhoi cyfle i:

  • Fagu hyder gweithwyr newydd yng Nghyngor Sir Ddinbych er mwyn eu galluogi i wneud yr argraff fwyaf posib.
  • Croesawu gweithwyr newydd i’r cyngor mewn dull cefnogol a phositif, a'u cynorthwyo i setlo i’w hamgylchedd gweithio newydd.
  • Sicrhau fod gweithwyr newydd yn deall sut mae eu rôl yn cyfrannu tuag at gyflawni gweledigaeth y cyngor.
  • Pwysleisio ac ategu egwyddorion, gwerthoedd a diwylliant y Cyngor a Dull Sir Ddinbych;
  • Rhoi gwybod i weithwyr newydd am strwythur, polisïau ac arferion y Cyngor.
  • Sicrhau fod pob gweithiwr newydd yn cael y wybodaeth angenrheidiol er mwyn gweithredu o fewn y ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r cyngor.

Y Rhaglen Ymsefydlu

Cyfrifoldeb y rheolwr llinell yw sicrhau fod pob gweithiwr wedi cwblhau’r Pecyn E-Ddysgu Ymsefydlu

  • Modiwl E-Ddysgu Rhan Un Croeso i Sir Ddinbych
  • Rhestr Wirio Ymsefydlu Adrannol i Reolwyr (Ffurflen)
  • Modiwl E-Ddysgu Rhan Dau Croeso i Sir Ddinbych

Dilynwch y ddolen ganlynol er mwyn cael mynediad at y safle E-ddysgu: https://learning.wales.nhs.uk/course/index.php?categoryid=157

Gweler y Canllaw E – Ddysgu sy’n cynnwys manylion sut i fewngofnodi a newid eich cyfrinair.

Mae’n golygu bod tracio cynnydd y cwrs yn hawdd. Mae pob cwrs yn cofnodi defnyddwyr sydd yn rhyngweithio drwy’r safle, a gellir adrodd yn ôl ar hyn.

Sut i gael mynediad i'r wefan

Ewch i'r wefan E-Ddysgu (learning.wales.nhs.uk)

Canllaw - E-Ddysgu

Cysylltwch ag Adnoddau Dynol os hoffech gymorth gydag E-Ddysgu.

Gweler hefyd: