Egwylion byr i blant anabl

Gall egwyl fer fod yn unrhyw beth o ychydig oriau neu wythnos neu ddwy y tro. Beth bynnag yw’r cyfnod, mae’n rhoi egwyl i chi a’ch gofalwyr o’r drefn arferol. Mae’n amser pan allwch chi a’ch teulu neu eich gofalwyr wneud gweithgareddau gwahanol, newid amgylchfyd, ac efallai gwneud ffrindiau newydd. 

Pa fath o egwyl fer?

Mae sawl math o egwyliau byr ar gael: 

  • Aros dros nos yn Nhir Na Nog ym Mangor
  • Cynlluniau chwarae a chlybiau gwyliau
  • Gwasanaeth gwarchod

Sut ydw i'n gwneud cais am egwyl fer?

Gall blentyn neu berson ifanc, eu teulu, neu rywun proffesiynol fel meddyg, wneud cais am egwyl fer.

Pan rydych yn gwneud cais, byddwn yn cynnal asesiad. Sgwrs anffurfiol gyda gweithiwr cymdeithasol yw hon i benderfynu beth yw eich anghenion, ac i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys i gael egwyl fer.

Os hoffech chi wneud cais am egwyl fer, cysylltwch â ni arlein.

Faint mae'n ei gostio?

Bydd rhywfaint o gost, ond bydd yr union swm rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ba wasanaethau rydych yn eu derbyn a hyd eich arhosiad. Byddwn yn trafod hyn gyda chi yn ystod yr asesiad.

Os ydych chi’n derbyn taliadau uniongyrchol, gallwch eu defnyddio i dalu am egwyl fer.