Ymgynhoriad safonau hyfforddiant diogelu cenedlaethol

Mae ymgynghoriad bellach ar y gweill ar Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol cyntaf erioed Cymru. 

Mae'r safonau drafft, a ddatblygwyd yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru, wedi'u cynllunio i helpu i sicrhau bod pawb yng Nghymru sydd ei angen yn cael hyfforddiant diogelu cyson o ansawdd uchel.  Yn benodol, bydd y prosiect yn sicrhau bod:

  • sefydliadau yn ymgorffori'r safonau ar gyfer ymarferwyr yn eu polisïau a'u gweithdrefnau diogelu
  • ymarferwyr yn deall eu cyfrifoldebau sy'n berthnasol i'r grŵp y maent ynddo a sut i ddilyn y polisïau a'r gweithdrefnau perthnasol
  • gan ymarferwyr fynediad at Weithdrefnau Diogelu Cymru ac yn cydymffurfio â hwy

Mae dogfen ddrafft ar y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol bellach wedi ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad.  Gallwch ddarllen y ddogfen ddrafft ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (gwefan allanol)

Dweud eich dweud ar y drafft

Cwblhau’r arolwg ar-lein (gwefan allanol)

Neu gallwch gwblhau'r ddogfen ymgynghori:

Dogfen ymgynghori Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol (MS Word, 700KB)(gwefan allanol)

ac anfon drwy e-bost i: consultations@socialcare.wales.

Gallwch hefyd rannu eich barn yn uniongyrchol gydag aelod o'r grŵp prosiect gan ddefnyddio'r manylion cyswllt yn y ddogfen ymgynghori.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 17 Mehefin 2022.

Cefndir

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn arwain y gwaith o ddatblygu'r Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol. Mae'r safonau wedi'u cyd-gynhyrchu gan grŵp datblygu cenedlaethol amlasiantaethol yn ogystal â grwpiau eraill sy'n canolbwyntio ar agweddau penodol ar y gwaith.

Datblygwyd y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol mewn ymateb i gydnabyddiaeth nad oes safonau cenedlaethol amlasiantaethol ar gyfer diogelu hyfforddiant ar waith; bod diffyg cysondeb o ran dylunio, cynnwys a darparu hyfforddiant diogelu ar draws sefydliadau yng Nghymru; a bod dryswch yn aml ynghylch y lefelau priodol o hyfforddiant diogelu ar gyfer y gweithlu.