Cefnogaeth a chyngor i ofalwyr

Diweddaraf am coronafeirws

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Bydd Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.
Mwy am y Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl.

Mwy gwybodaeth

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Wrth gefnogi neu ofalu am rywun, mae’n bwysig cynnal eich iechyd a’ch lles eich hun. Gall gofalu am rywun roi pwysau arnoch ac eich ynysu, a dyna pam ei bod yn hynod o bwysig eich bod yn derbyn gwybodaeth a chyngor perthnasol i’ch cefnogi chi.

Mae yna sawl ffordd y gallwch chi dderbyn cymorth a chefnogaeth.

Cymorth gan sefydliadau lleol

Gallwch chi gael cymorth gan nifer o sefydliadau lleol. Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth ar sut y gall y sefydliadau hyn eich cefnogi neu ewch i wefan DEWIS (gwefan allanol).

I gael gwybodaeth am Lwfans Gofalwyr a buddion eraill gallwch gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau (gwefan allanol) neu Gyngor ar Bopeth (gwefan allanol).

I gael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth ar gyfer gofalwyr 18 oed neu iau cliciwch yma.

Pwyntiau Siarad A Pwynt Mynediad Sengl

Os hoffech chi fwy o wybodaeth neu gyngor, gallwch ymweld â Phwynt Siarad neu gysylltu â’r Pwynt Mynediad Sengl.

Cymorth gan eich Meddyg Teulu

Mae’n bwysig eich bod chi’n dweud wrth eich Meddyg Teulu, neu aelod arall o staff y feddygfa, eich bod yn ofalwr a gofyn iddyn nhw nodi hynny ar eich cofnodion meddygol. Pan rydych chi’n trefnu apwyntiad ar gyfer eich hun, bydd hyn yn atgoffa’ch Meddyg eich bod chi’n ofalwr a byddan nhw’n cadw golwg ar unrhyw broblem iechyd y gallwch chi ei ddatblygu yn sgîl cyfrifoldebau gofalu. Fe allan nhw wedyn wneud yn siŵr eu bod yn rhoi gwybod i chi am y cymorth sydd ar gael.

Teleofal

Mae offer Teleofal yn helpu pobl i fyw’n ddiogel ac yn annibynnol. Mae’r offer hefyd yn tawelu’ch meddwl chi o ran rhoi sicrwydd i chi bod y person rydych chi’n gofalu amdano yn gallu galw am gymorth pan nad ydych chi ar gael. Dewch i wybod mwy am Teleofal.