Adrodd amheuaeth o gam-drin oedolion

Mae pob oedolyn â’r hawl i gael ei drin ag urddas, i’w ddewisiadau gael eu parchu ac i fyw bywyd sy’n rhydd o ofn.

Golyga anabledd, salwch neu lesgedd fod llawer o oedolion sydd dros 18 oed yn gorfod dibynnu ar bobl eraill i’w helpu â’u bywyd dyddiol. Yn anffodus, fe fyddan nhw’n dod yn agored i niwed ac mewn perygl o gael eu cam-drin, yn aml iawn gan bobl y maen nhw’n eu hadnabod fel perthynas, ffrind, cymydog neu ofalwr cyflogedig, am eu bod yn gorfod dibynnu ar eraill.

Beth yw ‘cael eich trin yn wael’ neu gamdriniaeth?

Unrhyw weithred sydd yn niweidio unigolyn arall:

  • cam-drin corfforol (e.e. hitio, slapio, gwthio, atal yn gorfforol) 
  • cam-drin emosiynol (e.e. bwlio, gwawdio, bygwth neu fychanu rhywun) 
  • cam-drin geiriol (e.e. gweiddi neu regi) 
  • cam-drin ariannol (e.e. arian neu eiddo’n cael eu cymryd dan bwysau neu heb ganiatâd) 
  • cam-drin rhywiol (e.e. cyffwrdd, cusanu neu gyfathrach rywiol ddigroeso) 
  • esgeulustod (e.e. gofal gwael, camreoli meddyginiaeth, gwrthod preifatrwydd, dewis neu gysylltiad cymdeithasol) 
  • gwahaniaethu (e.e. dioddef camdriniaeth neu esgeulustod ar sail crefydd, diwylliant, cenedl, rhywioldeb neu anabledd)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym Mholisi Diogelu Cymru Gyfan (gwefan allanol).

Beth allwch chi ei wneud

Os ydych yn oedolyn mewn perygl, neu eich bod yn bryderus am oedolyn a all fod mewn perygl, dywedwch wrthym amdano. Lle bo'n bosibl, dylech gael caniatâd yr oedolyn sydd mewn perygl cyn rhannu eich pryderon. Fodd bynnag, ni fydd yn bosibl bob amser.

Dywedwch Wrthym beth yw eich pryderon drwy ein ffonio:

  • Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 4561000: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
  • Gwasanaeth tu allan i oriau ar 0345 053 3116: gyda’r nos ac ar benwythnosau

Ffoniwch 0345 053 3116, bydd yn costio 2 geiniog y munud yn ychwanegol i dâl mynediad eich cwmni ffôn.