Gofal integredig i bobl hŷn

Mae'r galw am wasanaethau gofal aciwt a chymunedol i bobl hŷn yn cynyddu.  Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau y gallwn ni ddarparu gwasanaethau integredig effeithiol i ddiwallu'r angen cynyddol yma.

Mae'r Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig ar gyfer Pobl Hŷn ag Anghenion Cymhleth yn nodi sut y bydd yr uchelgais yma'n cael ei gyflawni.

Mae'r fframwaith yn darparu glasbrint ar gyfer datblygu a darparu gwasanaethau, sy'n anelu at sicrhau bod pobl oedrannus fregus yng Nghymru yn cael llais a rheolaeth gref dros y gofal a'r gefnogaeth y maen nhw'n derbyn. Mae hefyd yn ceisio cadw atal a lles wrth wraidd y gwasanaethau a sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu cydlynu ar draws asiantaethau i gyflawni canlyniadau sy'n bwysig i'r bobl a'u gofalwyr.

Rydym ni wedi gweithio gydag awdurdodau lleol eraill yng ngogledd Cymru, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i gynhyrchu datganiad o fwriad. Mae hyn yn asesu ein trefniadau cyfredol yn erbyn y safonau a nodir yn y fframwaith, ac yn nodi ymrwymiadau ar gyfer sut byddwn yn gwneud ein gwasanaethau yn fwy integredig.

Byddwn yn defnyddio'r datganiad i gynllunio ein gwaith, ac i fonitro ein cynnydd wrth i ni weithio gyda'n gilydd i gyflawni ein hymrwymiadau a gwella canlyniadau pobl hŷn yn ein ardal.

Bobl Hŷn Sydd Ag Anghenion Cymhleth: Datganiad O Fwriad Gogledd Cymru (PDF, 821KB)