Materion cŵn

Rydym ni’n delio â chwynion yn ymwneud â baw cŵn, cŵn ar goll a chŵn yn cyfarth.

Rhoi gwybod am fater yn ymwneud â chŵn

Gorchymyn Amddiffyn Rheoli Cŵn a Chŵn yn Baeddu mewn Mannau Cyhoeddus Cyngor Sir Ddinbych Gorchymyn Amddiffyn 2021

Gorchymyn Amddiffyn Rheoli Cŵn a Chŵn yn Baeddu mewn Mannau Cyhoeddus Cyngor Sir Ddinbych Gorchymyn Amddiffyn 2021 (PDF, 1.89MB)

Dewiswch ar un o'r penawdau isod i gael gwybodaeth ar sut y gallwn ni helpu gyda'r materion hyn.

Cŵn yn baeddu

Cŵn yn baeddu

Mae yn erbyn y gyfraith i ganiatáu i'ch ci faeddu mewn mannau cyhoeddus ac yna peidio â’i lanhau a chael gwared arno'n briodol. Mae mannau cyhoeddus yn cynnwys ffyrdd, llwybrau troed, meysydd parcio, canolfannau siopa a gerddi pobl eraill.

Os nad ydych yn glanhau ar ôl eich ci gallech wynebu dirwy o £100 o leiaf. Y person sy’n gyfrifol am y ci adeg y baeddu sy’n atebol i dalu'r ddirwy.

Gallwch dalu drwy ffonio'r rhif a ddangosir ar yr hysbysiad cosb benodedig, neu mewn unrhyw Siop Un Alwad. Os na fyddwch yn talu'r ddirwy o fewn 28 diwrnod gallech gael cofnod troseddol.

I ddweud wrthym am broblem baw cŵn, rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch ni am ddim ar 0800 2300 234.

Cŵn swnllyd

Cŵn swnllyd

Daw cyfarth yn naturiol i gŵn, ond gall cyfarth neu nadu cyson fod yn annifyr neu'n ddiflas i'ch cymdogion. Mae cwynion am gyfarth yn aml oherwydd bod cŵn yn cael eu gadael ar ben eu hunain tra mae eu perchnogion allan y rhan fwyaf o'r dydd. Ni fydd ci fel arfer yn cyfarth pan fydd ei berchnogion gartref, ond efallai y bydd yn dechrau gynted ag y byddant yn gadael. Yn aml, nid yw’r perchnogion yn ymwybodol bod yna broblem nes bod rhywun yn cwyno.

Os bydd ci cymydog yn tarfu arnoch, dywedwch wrthynt am y broblem, oherwydd efallai na fyddant yn gwybod bod eu ci yn cyfarth. Os nad ydynt yn barod i gymryd camau, dywedwch wrthym am y mater hwn, naill ai drwy cysylltwch â ni i gwyno am sŵn ar-lein neu drwy ffonio 01824 706000.

Bydd angen i chi roi eich manylion i ni pan fyddwch yn gwneud cwyn oherwydd ei bod yn ofynnol i ni yn ôl y gyfraith gofnodi’r effaith y mae’r sŵn yn ei gael ar y sawl sy’n gwneud y gŵyn. Fodd bynnag ni fydd perchennog y ci yn cael gwybod pwy wnaeth y gŵyn oni bai bod y mater yn mynd i’r llys, sydd yn rhywbeth eithaf anarferol.

Ar ôl i chi gwyno

Pan fyddwn yn derbyn eich cwyn byddwn yn ymweld â'r perchnogion cŵn, a byddwn yn anfon taflen gofnodi atoch chi er mwyn i chi gadw cofnod o pryd mae’r ci yn cyfarth ac am ba hyd.

Pan fyddwch yn dychwelyd y daflen gofnodi, byddwn yn asesu'r wybodaeth, ac os byddwn yn credu ei fod yn angenrheidiol, byddwn yn cynnal gwaith monitro sŵn, naill ai’n bersonol yn yr eiddo, neu drwy ddefnyddio offer. Er mwyn penderfynu a ellir ystyried y cyfarth yn niwsans sŵn statudol, byddwn yn ystyried:

 • yr adeg o'r dydd neu'r nos y mae’r ci’n cyfarth
 • pa mor hir mae'n mynd ymlaen
 • pa mor aml mae'n digwydd

Ni fydd cyfarth achlysurol sy'n digwydd, er enghraifft, pan fydd rhywbeth yn cael ei gludo i'ch eiddo neu pan fydd cloch y drws yn canu, yn cael ei ystyried yn niwsans sŵn statudol.

Os ydym yn meddwl y gall y cyfarth gael ei ystyried yn niwsans sŵn statudol, gallwn gyflwyno hysbysiad atal sŵn i’r perchennog i atal y cyfarth parhaus.

Cŵn crwydr

Cŵn crwydr

Os ydych wedi dod o hyd i gi sy'n crwydro gwiriwch i weld a oes ganddo dag gyda manylion y perchennog fel y gallwch aduno’r ci gyda'r perchennog cyn cysylltu â'r Warden Cŵn.

Os nad oes tag, neu os nad ydych yn gallu cyrraedd y perchennog, gallwch roi gwybod am y ci crwydr i ni, naill ai drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein neu drwy ffonio:

 • 01824 706000: Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm
 • 0300 123 3068: min nos tan 10pm, penwythnosau a gwyliau banc

Bydd ein warden cŵn yn unig yn codi cŵn sy'n cael eu sicrhau. Os ydych yn meddwl bod ci yn beryglus , dylech gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu 0300 330 0101.

Gallwch weld rhestr gyfredol o'n cŵn crwydr ar ein tudalen Facebook (gwerfan allanol).

Pan fydd y Warden Cŵn yn casglu ci crwydr byddant yn gwirio unrhyw goler a thag am fanylion cyswllt y perchennog, a byddant hefyd yn sganio'r ci i wirio os oes ganddo ficrosglodyn. Os nad oes unrhyw beth i adnabod y ci, bydd y warden yn mynd ag ef i genelau North Clwyd Animal Rescue (gwefan allanol).

Os oes gan y ci crwydr fanylion cyswllt ei berchnogion ar goler a thag neu ficrosglodyn, yna gellir ei ddychwelyd i'r perchnogion, am ffi statudol. Os yw'r perchennog yn gwrthod neu'n methu â thalu'r ffi, yna bydd y ci yn mynd i genelau, a bydd taliadau pellach ar gyfer cenelau a threuliau. Byddwn hefyd yn cyflwyno rhybudd statudol i’r perchnogion, ac os na hawliwyd y ci o fewn saith niwrnod, yna gall gael ei ail-gartrefu neu ei roi i lawr.

Taliadau Cŵn crwydr

Nid yw’r taliadau hyn yn gymwys ar gyfer TAW.

Casglu ci / cŵn crwydr heb ficrosglodyn, a dim cytundeb i’r ci gael microsglodyn

 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 8am i 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £50.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 5pm i 10pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £80.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 10am i 10pm, Penwythnosau a Gwyliau’r Banc: £80.00

Casglu ci / cŵn crwydr sydd â microsglodyn yn barod

 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 8am i 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £40.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 5pm i 10pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £70.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 10am i 10pm, Penwythnosau a Gwyliau’r Banc: £70.00

Casglu ci am y tro cyntaf gyda choler a thag, neu ficrosglodyn, a’i ddychwelyd i’r perchennog. Perchennog yn gwrthhod talu’r warden, a’r ci yn mynd i gynelau. Cyflwyno hysbysiad statudol.

 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 8am i 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £40.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 5pm i 10pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £70.00
 • O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 10am i 10pm, Penwythnosau a Gwyliau’r Banc: £70.00

Casglu ci am y tro cyntaf gyda choler a thag, neu ficrosglodyn, a’i ddychwelyd i’r perchennog. Perchennog yn cytuno i dalu’r warden. Ffi statudol yn unig.

O’ u darganfod yn crwydro yn Sir Ddinbych rhwng 8am i 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener: £25.00

Taliadau cynela

£8 y ci y dydd (codir tâl diwrnod llawn am unrhyw ran o ddiwrnod).

Cŵn ar goll

Cŵn ar goll

Os ydych wedi colli eich ci, gallwch:

Rhoi gwybod am fater sy'n ymwneud â chŵn

 • ffonio'r Warden Cŵn ar 01824 706000 yn ystod oriau swyddfa (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm)
 • ffonio ni ar 0300 123 3068 gyda'r nos tan 10pm, penwythnosau a gwyliau banc
 • cysylltu â North Clwyd Animal Rescue (gwefan allanol) ar 01745 560546 i weld a ganfuwyd eich ci ac a yw wedi mynd i genelau yno
 • edrych ar ein tudalen Facebook (gwerfan allanol) i weld os oes unrhywun wedi dod o hyd i'ch ci
 • cysylltu ag unrhyw filfeddygon a chenelau yn eich ardal i roi gwybod iddynt bod eich ci ar goll
 • os ydych yn byw yn agos at y ffin â sir arall, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r cyngor ar gyfer yr ardal honno i roi gwybod iddynt bod eich ci ar goll
Cŵn peryglus

Cŵn peryglus

Nid ydym yn ymdrin â rhoi gwybod am gŵn peryglus.

Os ydych yn credu bod ci yn beryglus, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am gŵn yn ymladd, rhowch wybod i Heddlu Gogledd Cymru (gwefan allanol) ar 101 neu 0300 330 0101 os gwelwch yn dda.

Dogfennau cysylltiedig