Gwasanaeth fflecsi 33 Rhuthun

Gwasanaeth bws diwygiedig ar gyfer Tref Rhuthun a’r pentrefi.

Gwasanaeth hyblyg

Archebwch un awr ymlaen llaw i deithio pan y dymunwch 9:30am i 2:30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd siwrnai sefydlog yn dechrau o Derwen (ar gais) (8:40am); Clawddnewydd (8:45am); Clocaenog (8:49am); Cyffylliog (9:01am); a Phontuchel (9:06am) i gyrraedd Rhuthun am 9:15am.

Yn dilyn hynny, bydd y gwasanaeth yn gweithredu’n ddibynnol ar alw rhwng 9:30am a 2:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gweler gwefan fflecsi.cymru (gwefan allanol) am telerau ac amodau, a chwestiynau.

Archebu gyda ap neu galwad ffôn

Lawrlwythwch yr ap o’r storfa ap neu ffoniwch 0300 234 0300 i logi i mewn.

Gyrrwyr cynorthwyol

Gallant helpu chi i archebu eich taith, os y dymunwch.

Argaeledd

Argaeledd ar gyfer rhan fwyaf o leoliadau preswyl Rhuthun ac ar gyfer ardaloedd Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Derwen, Llanelidan, Graigfechan a Phentrecelyn.

Bws trydan

Dim tagfeydd lleol.

Taliadau gwerthfawr

Taliadau gwerthfawr a chardiau teithio rhatach wrth gwrs yn ddilys.

Cyswllt

Ffoniwch 01824 706880 am fwy o wybodaeth.

Cwestiynau cyffredin

Beth yw Fflecsi?

Beth yw Fflecsi?

Gwasanaeth cludiant cyhoeddus newydd sy’n ddibynnol ar alw yw Fflecsi, a bydd yn disodli’r gwasanaethau canlynol:

 • 172 (Rhuthun - Clawddnewydd drwy Cyffylliog)
 • 173 (Gwasanaeth Tref Rhuthun)
 • 176 (Rhuthun - Graigfechan / Pentrecelyn / Llanelidan)
Sut allai teithwyr ddefnyddio Fflecsi?

Sut allai teithwyr ddefnyddio Fflecsi?

Gan eithrio’r gwasanaeth sefydlog rhwng Clawddnewydd a Rhuthun am 9am, gall teithwyr archebu’r gwasanaeth pryd bynnag y dymunant. Gallant wneud hyn drwy’r ap, ar wefan y gwasanaeth fflecsi (gwefan allanol) neu dros y ffôn (rhif archebu 0300 234 0300). Mae’r llinell archebu ar agor o 6am tan 11pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 9am tan 7pm ar ddydd Sul.

Mae’n rhaid i chi archebu eich taith o leiaf awr ymlaen llaw.

Ble mae’r gwasanaeth Fflecsi’n gweithredu?

Ble mae’r gwasanaeth Fflecsi’n gweithredu?

Ar draws tref Rhuthun a’r pentrefi targed canlynol:

 • Bontuchel
 • Clawddnewydd
 • Clocaenog
 • Cyffylliog
 • Derwen
 • Graigfechan
 • Llanelidan
 • Pentrecelyn
 • Pentrecoch
 • Rhydymeudwy
Beth am bentrefi eraill yn ardal Rhuthun?

Beth am bentrefi eraill yn ardal Rhuthun?

Nid ydym wedi cynnwys pentrefi sydd eisoes â gwasanaeth bws cadarn.

Pa ystadau tai yn Rhuthun sydd wedi’u cynnwys?

Pa ystadau tai yn Rhuthun sydd wedi’u cynnwys?

Y mwyafrif helaeth, os nad bob un ohonynt. Mae hyn yn cynnwys nifer o’r lonydd pengaead yn Rhuthun.

Bydd teithwyr yn derbyn hysbysiad drwy’r ap neu gan y teleffonydd o ble fydd y bws yn eu casglu.

A yw teithwyr yn gallu archebu sawl siwrnai gwahanol?

A yw teithwyr yn gallu archebu sawl siwrnai gwahanol?

Gall teithwyr archebu taith ddychwelyd pe dymunent, neu gallant archebu taith unffordd a bod yn hyblyg gyda’u hamser dychwelyd gan archebu eu siwrnai ddychwelyd yn nes ymlaen. Nodwch y dylid archebu tocyn o leiaf awr ymlaen llaw bob tro. Mae hefyd yn bosibl archebu siwrneiau rheolaidd (er enghraifft: yr un amser bob wythnos).

Beth yw'r manteision?

Beth yw'r manteision?

Ychydig iawn o wasanaethau sy’n rhedeg yn yr ardaloedd hyn ar hyn o bryd, a rhai ohonynt ar ddyddiau penodol yn unig. Bydd y gwasanaeth hyblyg hwn yn cynnig rhagor o gyfleodd i bobl deithio.

Sut mae’r gwasanaeth hyblyg yn gweithio?

Sut mae’r gwasanaeth hyblyg yn gweithio?

Bydd teithwyr yn archebu drwy’r ap / ar-lein / dros y ffôn, a bydd y feddalwedd yn trefnu siwrneiau priodol i fodloni anghenion y teithwyr cyn belled ag sy’n bosibl. Bydd yn anfon y gyrrwr i’r mannau casglu a gollwng yn y drefn fwyaf priodol.

Beth sy’n digwydd os yw dau deithiwr yn dymuno teithio ar yr un pryd?

Beth sy’n digwydd os yw dau deithiwr yn dymuno teithio ar yr un pryd?

Bydd y feddalwedd yn gwneud trefniadau casglu a gollwng yn y drefn fwyaf ymarferol.

A yw’r gwasanaeth yn benodol ar gyfer pobl sy’n dymuno teithio i/o ganol tref Rhuthun?

A yw’r gwasanaeth yn benodol ar gyfer pobl sy’n dymuno teithio i/o ganol tref Rhuthun?

Nac ydi. Gall teithwyr deithio i le bynnag y dymunet o fewn yr ardal darged.

Gellir teithio o bentref i bentref (e.e. o Graigfechan i Gyfylliog). Gellir teithio o un ardal breswyl yn Rhuthun i’r llall (e.e. Maes Hafod i Erw Goch). Gallwch deithio i/o unrhyw le o fewn yr ardal darged, er enghraifft Aldi, B&M, Co-op, Canolfan Hamdden Rhuthun, y Ganolfan Grefft, Lôn Parcwr yn ogystal â gorsafoedd bws yng nghanol y dref. Yn gryno, gallwn eich casglu a’ch gollwng mewn unrhyw le sy’n ddiogel i ni wneud hynny.

Mae hyn yn ymestyn y ddarpariaeth sydd ar gael ar hyn o bryd.

A yw’r gwasanaeth yn cynnig darpariaeth o ddrws i ddrws?

A yw’r gwasanaeth yn cynnig darpariaeth o ddrws i ddrws?

Gellir darparu ar gyfer rhai siwrneiau o ddrws i ddrws. I’r mwyafrif, bydd y feddalwedd neu’r teleffonydd yn dweud wrth y teithiwr ble i aros, sydd fel arfer yn golygu y bydd angen cerdded rhywfaint, ond ni fydd angen cerdded i’r orsaf bws agosaf.

Beth am deithwyr ag anghenion symudedd neu anghenion ychwanegol eraill?

Beth am deithwyr ag anghenion symudedd neu anghenion ychwanegol eraill?

Yn y dyfodol, bydd y cerbyd yn gallu mynd yn llawer nes at lle mae’r teithwyr yn byw neu le bynnag yr hoffent fynd. Bydd gan deithwyr yr opsiwn i nodi os oes arnynt angen cymorth ychwanegol. Sylwer bod lle i deithwyr sy’n dymuno dod â’u cadair olwyn eu hunain yn y cerbyd.

A fydd yna unrhyw oedi?

A fydd yna unrhyw oedi?

Bydd oedi’n anochel o bryd i’w gilydd. Bydd teithwyr sy’n defnyddio’r ap neu sydd â ffôn symudol clyfar yn derbyn diweddariadau’n uniongyrchol (byddant hefyd yn gallu gweld faint o amser sydd i fynd nes y bydd eu bws yn cyrraedd). Ni fydd y cyfleusterau hyn ar gael i’r rheiny sy’n archebu dros y ffôn.

Beth yw’r prisiau?

Beth yw’r prisiau?

£1 am docyn sengl i oedolyn o fewn tref Rhuthun, a £1.50 am docyn sengl i fynd o bentref i bentref, neu o bentref i Ruthun. Derbynnir tocynnau teithio am ddim.

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â Chludiant Teithwyr ar 01824 706996 neu 01824 706880 neu ymwelwch â’r wefan fflecsi (gwefan allanol).