Diogelwch ffyrdd

Addysg diogelwch ffyrdd

Mae Kerbcraft yn gynllun sy'n dysgu plant 5-7 oed sut i fod yn fwy diogel ar y ffyrdd.

Mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn mynd â phlant ar ffyrdd go iawn, mewn grwpiau o ddim mwy na thri, i ddangos iddynt sut gall gwneud y penderfyniadau cywir a’r ymddygiad iawn helpu i'w cadw'n ddiogel. Mae plant yn dysgu sut i:

  • dewis llefydd diogel i groesi'r ffordd
  • adnabod peryglon a dewis mannau croesi eraill
  • croesi'n ddiogel yn ymyl ceir sydd wedi'u parcio pan fo’n amhosibl eu hosgoi
  • croesi'n ddiogel ger cyffyrdd
  • edrych yn systematig i bob cyfeiriad cyn croesi'r ffordd

I gael rhagor o wybodaeth am sesiynau Kerbcraft yn ysgol eich plentyn, cysylltwch â'r ysgol.

Dylai plant ifanc bob amser fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol pan maent ger y ffordd – hyd yn oed ar ôl hyfforddiant. Bydd eich anogaeth o’r sgiliau diogelwch ffyrdd hyn yn helpu eich plentyn i’w hymarfer yn rheolaidd.

Terfynau cyflymder

Mae terfynau cyflymder cenedlaethol yn berthnasol i'r rhan fwyaf o'r ffyrdd yn Sir Ddinbych. Oni bai eich bod yn gweld arwyddion sy'n dweud fel arall, y terfynau cyflymder yw:

  • 30mya mewn ardal â goleuadau stryd
  • 60mya ar ffordd sengl heb oleuadau stryd
  • 70mya ar ffordd ddeuol heb oleuadau stryd

Mae terfynau cyflymder gwahanol yn berthnasol i fathau penodol o gerbydau, megis bysus, cerbydau nwyddau trwm a cheir yn tynnu carafannau. Darganfod mwy am derfynau cyflymder (gwefan allanol).

Os ydych yn bryderus am faterion goryrru yn eich ardal chi, cysylltwch â ni ac fe edrychwn ar y mater. Os byddwn yn canfod bod problem goryrru byddwn yn edrych am ffyrdd i’w liniaru.

Pass Plus Cymru

Mae Pass Plus Cymru yn gwrs o wersi ar gyfer gyrwyr newydd rhwng 17-25 oed. Byddwch yn ennill profiad gyrru ychwanegol, a dysgu sut i ddelio ag amrywiaeth o sefyllfaoedd ar y ffyrdd a thraffig, nad ydych efallai wedi dod ar eu traws wrth ddysgu. Bydd y cwrs yn lleihau eich risg o fod mewn damwain ar y ffordd, ac fe allech arbed arian ar eich yswiriant car.

Darganfod mwy am Pass Plus Cymru (gwefan allanol).

Asesiadau gyrru am ddim i bobl dros 65 oed

Gall gyrwyr 65 oed a hŷn gael asesiad gyrru am ddim a wneir fel rhan o Gynllun Datblygu Gyrwyr Hŷn Gogledd Cymru. Dylai'r rhan fwyaf o bobl allu parhau i yrru - yn fwy diogel - trwy addasu eu harferion gyrru yn dilyn cyngor oddi wrth rywun proffesiynol yn y maes.

Ffurflen gais asesu gyrru am ddim (PDF, 1MB)