Anghenion dysgu ychwanegol

Os oes gan blentyn anawsterau dysgu a chyfathrebu, problemau ymddygiadol neu anabledd (clywed, gweld, corfforol) mae’n bosib bod gan y plentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae’n gyfrifoldeb ar athrawon i adnabod plant ag ADY a darparu cefnogaeth ychwanegol iddyn nhw.

Beth i'w wneud os ydych chi’n credu bod ar eich plentyn angen cymorth

Os ydych chi’n pryderu ynghylch cynnydd eich plentyn, siaradwch â’r ysgol yn uniongyrchol. Bydd athro/ athrawes dosbarth eich plentyn yn: 

  • Darparu cefnogaeth ychwanegol i’ch plentyn. Gyda chi, bydd yr athro/ athrawes yn llunio cynllun addysg unigol ac yn ei adolygu’n rheolaidd wrth i anghenion eich plentyn newid. Rydym ni’n galw’r cam yma yn Gam Gweithredu’r Ysgol. 
  • Os ydi’r athro/ athrawes yn credu nad ydi Cam Gweithredu’r Ysgol yn ddigon, bydd yn gofyn i arbenigwyr, fel seicolegydd addysgol neu therapydd llefaredd, am gymorth. Rydym ni’n galw’r cam yma yn Gam Gweithredu Uwch yr Ysgol. 
  • Os ydi’r athro / athrawes yn credu bod gan eich plentyn anghenion dysgu tymor hir, bydd yn trefnu bod eich plentyn yn derbyn asesiad statudol o anghenion dysgu ychwanegol. Fe all yr asesiad yma gynnwys arsylwi, profion, profion meddygol a chyfweliadau gyda’ch plentyn ac arbenigwr ADY. Os oes gan eich plentyn ADY, byddwn yn anfon datganiad anghenion dysgu ychwanegol atoch chi. Bydd y datganiad yn amlinellu anghenion dysgu eich plentyn, ba gymorth sydd ei angen a sut i dderbyn y cymorth hwnnw.

Partneriaeth Rhieni

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn ADY, neu os ydych chi wedi cael gwybod bod gan eich plentyn ADY, fe allwch chi gysylltu â'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni. 

Byddan nhw’n eich helpu chi i ddeall eich hawliau o fewn y broses ADY gan wneud yn siŵr eich bod yn derbyn yr wybodaeth a’r gefnogaeth gywir sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniadau ynglŷn ag addysg eich plentyn. Fe allwch chi dderbyn cymorth a chefnogaeth gan Wasanaeth Partneriaeth Rhieni, hyd yn oed os nad ydi’ch plentyn wedi derbyn diagnosis o ADY.

Mae’r wasanaeth hon yn cael ei darparu gan SNAP Cymru. Fe allwch chi gysylltu â nhw ar 0845 120 3730, dydd Llun i ddydd Gwener o 9.30am tan 4.30pm. Fel arall fe allwch anfon e-bost at helpline@snapcymru.org neu fynd i’w gwefan.

Diwygio Cod Ymarfer a Deddfwriaeth Anghenion Addysg Arbennig

Mae’r ddeddfwriaeth bresennol yn ymwneud ag Anghenion Addysgol Arbennig gan gynnwys y Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig yn cael ei diwygio ar hyn o bryd.

Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Amlinelliad o’r cynlluniau ar gyfer newid deddfwriaethol i’w cyflwyno ledled Cymru.

Mae’r Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ("Bil Drafft") yn amlinellu’r cynigion ar gyfer system ddeddfwriaethol newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc, 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddai'r system newydd yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig a’r asesiadau ar gyfer plant a phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Lansiwyd ymgynghoriad ar y Bil drafft ar 6 Gorffennaf 2015 a daw i ben ar 18 Rhagfyr 2015. Gellir ei weld ar wefan Llywodraeth Cymru.