Gwnewch gais am le ysgol Iau (blwyddyn 3) ar-lein

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013.
Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

  • Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a thiciwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno cyn i chi gwblhau’r cais hwn am le mewn ysgol.

    • Rhiant cyfreithiol, gofalwr neu warcheidwad y plentyn yn unig a gaiff lenwi’r ffurflen gais hon.

    • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai’r ddau riant gytuno ar y dewisiadau a restrir yn y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw dod i’r cytundeb hwn

    • Darperir cludiant ysgol am ddim fel arfer i’r ysgol addas agosaf yn unig os yw’n fwy na 2 filltir o’r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu’n fwy na 3 milltir o gyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 – Blwyddyn 11.

    • Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu addysg sy’n seiliedig ar ffydd.
  • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall ac yn cytuno â’r pwyntiau uchod.