Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015.
Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

  • Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a thiciwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno cyn i chi gwblhau’r cais hwn am le mewn ysgol.

    • Rhiant cyfreithiol, gofalwr neu warcheidwad y plentyn yn unig a gaiff lenwi’r ffurflen gais hon.

    • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai’r ddau riant gytuno ar y dewisiadau a restrir yn y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw dod i’r cytundeb hwn

    • Darperir cludiant ysgol am ddim fel arfer i’r ysgol addas agosaf yn unig os yw’n fwy na 2 filltir o’r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu’n fwy na 3 milltir o gyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 – Blwyddyn 11.

    • Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu addysg sy’n seiliedig ar ffydd.
  • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall ac yn cytuno â’r pwyntiau uchod.