Cinio ysgol am ddim

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn darparu cinio ysgol. Mae cinio ysgol ysgolion cynradd â phris penodol ond mae ysgolion uwchradd â phrisiau gwahanol ar gyfer prydau bwyd gwahanol.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim?

Fe all eich plentyn chi gael cinio ysgol am ddim os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig 
  • Treth Credyd Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol

Mwy o wybodaeth am y budd-daliadau hyn.

Nid oes modd i blentyn maeth dderbyn cinio ysgol am ddim. Mae rhieni maeth eisoes yn cael lwfans i edrych ar ôl y plentyn.

Sut ydw i’n hawlio cinio ysgol am ddim?

I wneud cais am ginio ysgol am ddim, bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen gais a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Pan rydych chi’n anfon y ffurflen, cofiwch gynnwys tystiolaeth o’r budd-daliadau rydych chi’n eu derbyn. Fe allwch chi gynnwys llythyr diweddar gan yr Asiantaeth Fudd-daliadau neu’r Gwasanaeth Pensiwn neu fe allwch chi gynnwys eich hysbysiad Treth Credyd Plant diweddaraf gan Gyllid y Wlad.