Cludiant ysgol am ddim

Rydyn ni’n darparu cludiant i blant o oed ysgol statudol o 4 – 16 mlwydd oed, sy’n byw yn Sir Ddinbych ac sy’n mynychu: 

 • ysgolion cynradd ac ysgolion plant iau, os bydd y plentyn yn byw mwy na dwy filltir o’u hysgol addas agosaf 
 • ysgolion uwchradd, os bydd y plentyn yn byw fwy na thair milltir o’u hysgol addas agosaf

Sut ydw i’n gwneud cais am gludiant ysgol am ddim?

Gallwch wneud cais am gludiant unrhyw bryd ar ôl i'ch plentyn sicrhau lle mewn ysgol.

Ymgeisio ar-lein am gludiant ysgol am ddim

Byddwn hefyd yn darparu cludiant i ddysgwyr sy’n 16 oed a hŷn sy’n byw dros dair milltir o’u hysgol addas agosaf neu goleg, ac sydd dan 19 oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol (Medi).

Ar gyfer Addysg Statudol yr ysgol addas agosaf yw’r ysgol agosaf at gartref y plentyn sydd: 

 • darparu addysg ar gyfer oed perthnasol y plentyn 
 • ysgol agosaf sy’n bodloni'r dewis iaith 
 • ysgol ffydd agosaf 
 • ysgol agosaf sydd, yn ein barn ni, yn darparu ystod resymol o gyrsiau sy’n addas ar gyfer galluoedd, tueddfryd a gofynion y plentyn

Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer: 

 • plant y mae eu llwybr i’r ysgol, yn ein barn ni, yn beryglus. Rydym yn adolygu llwybrau peryglus o bryd i'w gilydd, ac os ydym yn canfod nad yw llwybr yn beryglus, byddwn yn rhoi rhybudd un tymor ysgol y bydd cymhwyster am gludiant ysgol yn dod i ben. Llwybrau peryglus.
 • plant sydd angen cludiant am resymau meddygol, lle nad oes cludiant cyhoeddus addas ar gael 
 • plant y mae eu datganiad o anghenion dysgu ychwanegol yn datgan bod cludiant i ysgol a nodwyd yn hanfodol – bydd hyn ar sail feddygol neu addysgol fel rheol
Nid oes gennym ysgolion bwydo o gynradd i uwchradd.  Darperir addysg cyfrwng Cymraeg trwy ysgolion categori 1 a chategori 2 .  Byddwn yn darparu cludiant ysgol am ddim i'ch ysgol cyfrwng Cymraeg, os ydych yn bodloni'r meini prawf eraill.
Rydym fel arfer yn darparu cludiant i'r ysgol addas agosaf i'ch cyfeiriad cartref yn unig.  Os ydych wedi sicrhau lle mewn ysgol nad dyna yw'ch ysgol addas agosaf, bydd angen i chi wneud eich trefniadau cludiant eich hun.

Os byddwch yn symud tŷ, bydd angen i chi ail-ymgeisio am gludiant ysgol am ddim.  Mae hyn oherwydd bod eich cymhwyster yn dibynnu ar y pellter rhwng eich cartref a'ch ysgol.  Os byddwch yn symud i gartref newydd, bydd angen i ni wirio eich cymhwyster eto.

Os yw eich cais am gludiant yn ymwneud â symud yn ystod y flwyddyn ysgol, ymgeisiwch gyn gynted ag y medrwch chi unwaith y bydd eich cyfeiriad newydd wedi ei gadarnhau.

os na fydd y cyfeiriad cartref a’r ysgol a fynychir yn newid, does dim angen ailymgeisio bob blwyddyn.

Canfod eich ysgol uwchradd addas agosaf

Gallwch chi gael gwybod beth yw eich ysgol uwchradd addas agosaf gan ddefnyddio ein gwasanaeth mapio arlein.

 • Rhowch eich côd post yn y blwch a nodir 'chwilio am leoliad' a dewiswch eich cyfeiriad.  Os nad ydych yn gweld eich cyfeiriad, cliciwch ar 'danogs mwy o ganlyniadau' ar waelod y rhestr.
 • Cliciwch ar y tab 'Fy eiddo' ac ewch i'r gwaelod i gael gwybodaeth am yr ysgolion uwchradd agosaf yn yr adran 'Addysg'.
 • I weld y gwybodaeth yma ar fap, cliciwch ar y tab 'Mapiau' a chliciwch ar 'dangos categorïau map' ac yna 'Addysg' ar y chwith.
 • Cliciwch ar y math o ysgol rydych yn chwilio amdano (e.e. ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg agosaf).  Byddwch yn gweld ardal lliw ar y map.  Cynrychiolir pob ysgol gan liw gwahanol, ac mae'r allwedd ar y chwith yn dangos pa ysgol a gynrychiolir gan ba liw.
 • Cliciwch ar eich eiddo (a nodir gan y marciwr) i weld blwch gyda manylion eich ysgol uwchradd agosaf.
 • Os byddwch yn dewis y tri categori o ysgol uwchradd (h.y. cyfrwng Cymraeg agosaf, cyfrwng Saesneg agosaf, ac ysgol ffydd agosaf), ac yna'n clicio ar eich eiddo, bydd y blwch yn dangos yr ysgol uwchradd agosaf ym mhob un o'r categorïau hyn.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn manylion am amseroedd codi a lleoliadau yn ystod gwyliau’r haf ar gyfer dechrau ym mis Medi, chyn gynted ag sydd bosib ar gyfer ceisiadau yng nghanol y flwyddyn ysgol.

Beth os nad yw fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim?

Os na fydd plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, mae’n bosib weithiau prynu sedd ar lwybr cludiant contract presennol, os oes lle ar y cerbyd. Fe godir tâl am seddi consesiynol, sy’n daladwy bob tymor. Yn anffodus nid yw’n bosib dargyfeirio llwybr y cerbyd ar gyfer teithwyr consesiynol (sy’n talu). Gellir tynnu seddi consesiynol yn ôl ar fyr rybudd am wahanol resymau, er enghraifft os bydd nifer y disgyblion cymwys yn cynyddu a’r seddi ddim ar gael, neu os newidir llwybr y cerbyd.