Grant gwisg ysgol

Os ydi’ch plentyn chi ym Mlwyddyn 7 mewn addysg uwchradd yn Sir Ddinbych (naill ai'n mynychu ysgol uwchradd neu ysgol anghenion arbennig), yna mae’n bosib y byddwch chi’n gymwys i dderbyn grant tuag at gost gwisg ysgol.

Mae gan rai ysgolion gael polisi i ddarparu cymorth tuag at gostau gwisg ysgol ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 8 ac uwch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael gwybod os gallant helpu.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn y grant gwisg ysgol?

Fe allwch chi hawlio’r grant gwisg ysgol os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm 
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm 
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
  • Credyd Treth Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol llai na £16,190 (Ebrill 2011) 
  • Credyd Pensiwn (credyd gwarantedig)

Mwy o wybodaeth am y budd-daliadau hyn.

Ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 mae’r grant yn £105 y disgybl.

Sut ydw i’n hawlio’r grant gwisg ysgol?

I ymgeisio am y grant yma bydd gofyn i chi lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais perthnasol isod a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen:

Pan rydych chi’n anfon y ffurflen, cofiwch gynnwys tystiolaeth o’r budd-daliadau rydych chi’n eu derbyn. Fe allwch chi gynnwys llythyr diweddar gan yr Asiantaeth Fudd-daliadau neu’r Gwasanaeth Pensiwn neu fe allwch chi gynnwys eich hysbysiad Treth Credyd Plant diweddaraf gan Gyllid y Wlad. Fel arall, fe allwch chi fynd â’ch ffurflen i’r Asiantaeth Fudd-daliadau er mwyn iddyn nhw ei stampio.