Llywodraethwyr newydd

Gall gwaith corff llywodraethu fod yn anodd iawn ar adegau, ond mae hefyd yn rhoi llawer o foddhad.

Rolau a chyfrifoldebau

Mae pob corff llywodraethu yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor.  Mae nifer o faterion y gellir ond delio &axcirc; nhw gan y corff llywodraethu llawn.  Fodd bynnag, gall llawer o waith y corff llywodraethu gael ei ddirprwyo'n llawn neu'n rhannol, a bydd corff llywodraethu da yn cynnwys pwyllgorau gweithgar iawn.

Gall rhai rolau a thasgau gael eu dyrannu i lywodraethwyr unigol, megis cysylltiadau i feysydd cwricwlaidd neu grwpiau blwyddyn, neu gyfrifoldeb am drefniadau hyfforddi llywodraethwyr.  Mae rhai rolau, megis ammddiffyn plant a llywodraethwyr AAA, yn orfodol.

Mae disgwyl i bob llywodraethwr gymryd rhan ar bwyllgorau corff llywodraethu.  Mae llywodraethwyr yn cael eu penodi i bwyllgorau ar sail eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Eich cyflwyniad

Fel llywodraethwr newydd, byddwch yn derbyn pecyn hyfforddiant ac arweiniad, er mwyn i chi ddod yn effeithiol yn eich rôl cyn gynted â phosibl.  Bydd hyn yn cael ei drefnu pan fyddwch yn cael eich penodi fel llywodraethwr.

Dyma beth y gallwch ei ddisgwyl fel rhan o'ch hyfforddiant:

  • cefnogaeth mentor am gyfnod y cytunwyd arno
  • sesiwn hyfforddi dwy awr mandadol
  • sesiwn hyfforddi ar ddeall a defnyddio data
  • gwybodeth gyffredinol sy'n berthnasol i bob llywodraethwr ym mhob ysgol
  • gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i'ch ysgol chi

Mwy o wybodaeth

Yn ogystal â'r wybodaeth a ddarperir gennym ni, gallwch gael gwybodaeth a chymorth gan Governors Cymru.

Yn ogystal â'u gwefan, mae Llywodraethwyr Cymru yn darparu llinell gymorth 7 diwrnod yr wythnos, y gallwch gysylltu â nhw am gyngor arbenigol.