Tywydd y gaeaf

Gallwch warchod eich hunan, eich car a’ch cartref rhag nifer o beryglon tywydd y gaeaf thrwy gynllunio a meddwl ymlaen.

Rhagolygon tywydd

Ewch i wefan y Swyddfa Dywydd ar gyfer y rhagolygon tywydd diweddaraf.

Rhybuddion tywydd

Swyddfa Dywydd - Rhybuddion Tywydd

Ysgolion ar gau

Darganfod os yw ysgol ynghau

Tywydd poeth

Gall gwres eithafol achosi niwed.  Mae'r rhan fwyaf o anhwylderau gwres yn digwydd pan fo'r dioddefwr wedi bod yn y gwres yn rhy hir, neu wedi gwneud gormod o'i oed a'i gyflwr corfforol.  Mae'r henoed, plant ifanc, ac unigolion gwael neu ordrwm yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan wres eithafol.

Dyma rhai pethau y gallwch ei wneud i wrthsefyll yr effeithiau:

 • Arhoswch y tu mewn cymaint ag y gallwch.
 • Os nad oes gennych system aerdymheru, arhoswch ar y llawr isaf i ffwrdd o'r haul.  Cofiwch nad yw gwyntyllau trydanol yn eich oeri, dim ond yn symud aer poeth o gwmpas.
 • Bwytwch brydau cytbwys, ysgafn yn rheolaidd.
 • Osgowch defnyddio tabledi halen oni bai y cyfarwyddwyd i chi wneud hynny gan eich doctor.
 • Yfwch ddigon o ddŵr yn rheolaidd, hyd yn oed os nad ydych yn teimlo'n sychedig.  Os oes gennych epilepsi, neu glwfyd y galon, yr arenau neu'r iau, neu os ydych ar ddeiet sy'n cyfyngu hylifau, neu os oes gennych broblem gydag ataliad dŵr (fluid retention), dylech ymgynghori â'ch doctor cyn cynyddu faint rydych yn ei yfed.
 • Cyfyngwch faint o alcohol rydych yn ei yfed, gan fod alcohol yn achosi dadhydradiad.
 • Peidiwch fyth â gadael plant neu anifeiliaid anwes ar eu pen eu hunain mewn cerbydau caeedig.
 • Gwisgwch ddillad llac sy'n gorchuddio cymaint o'ch croen ag sy'n bosibl.
 • Gwarchodwch eich gwyneb a'ch pen drwy wisgo het gydag ymyl llydan.
 • Defnyddiwch eli haul gydag SPF15 neu uwch.
 • Osgowch waith ymdrechgar yn ystod cyfnod cynhesaf y diwrnod.  Ceisiwch beidio â gweithio ar eich pen eich hunan mewn gwres tanbaid, a chymerwch seibiant yn aml.
 • Cofiwch ymweld â theulu a ffrindiau sy'n agored i niwed, megis yr henoed.

Cewch ragor o gyngor ar s ut i aros yn oer yn y daflen hon (Saesneg yn unig).

Cyngor ar sut i aros yn ddiogel yn ystod y gaeaf

Cliciwch ar y penawdau isod i gael cyngor ar sut i aros yn ddiogel yn ystod y gaeaf.

Gyrru'n ddiogel yn y gaeaf
Graeanu'r ffyrdd
Rydym yn taenu halen ar ffyrdd i atal rhew rhag ffurfio bob nos pan ragwelir rhew neu amodau rhewllyd.

Gwybodaeth am ba ffyrdd rydym yn eu graeanu.

Gyrru mewn tywydd gaeafol
Dylech bob amser yrru yn ddiogel yn unol ag amodau'r tywydd, os yw'r ffordd wedi cael ei graeanu ai peidio.

Cyngor ar sut i yrru'n ddiogel mewn tywydd gaeafol.

Pecyn argyfwng ar gyfer eich car
Sicrhewch fod gennych becyn argyfwng yn eich car, rhag ofn i chi dorri i lawr neu fynd yn sownd. Dylai’r pecyn gynnwys:
 • Cot gynnes, het a menig ychwanegol 
 • Esgidiau gaeaf addas 
 • Blanced neu fag cysgu 
 • Torsh a batris ychwanegol, neu dorsh y gallwch ei weindio. 
 • Rhaw, cadwyn neu raff dynnu 
 • Sgrafellwr ar gyfer y sgrin wynt, gwifrau cyswllt (Jump leads), ffôn symudol a batris 
 • Radio sy’n rhedeg ar fatris a batris ychwanegol, neu radio y gellwch ei weindio.
Llifogydd
Gwnewch eich cartref yn ddiogel
Paratowch i oroesi yn eich cartref ar eich pen eich hunan, heb help o’r tu allan, am o leiaf tri diwrnod. Casglwch becyn cyflenwad a sicrhewch eich bod yn cynnwys eitemau sy’n benodol i’r gaeaf, megis halen craig i doddi rhew a thywod i wella tyniant, rhaw eira neu gyfarpar arall i glirio eira. Cadwch stoc o fwyd a dŵr yfed ychwanegol. 

Os oes peryg i’ch tŷ gael ei ynysu, dyma ychydig o gyngor defnyddiol:
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o danwydd gwresogi - efallai y bydd eich ffynhonnell danwydd arferol yn stopio. Hefyd dylech gael cyfarpar gwresogi brys ynghyd â digon o danwydd ar ei gyfer, rhag ofn y bydd y cyflenwad trydan yn stopio - megis tân nwy symudol, ffwrn llosgi coed, lle tân neu wresogydd paraffin.
 • Cadwch bob gwresogydd o leiaf dair troedfedd i ffwrdd o wrthrychau fflamadwy. Sicrhewch fod digon o awyriad wrth ddefnyddio gwresogyddion paraffin er mwyn osgoi cael nwyon gwenwynig yn casglu, a dylech ail lenwi’r tanwydd y tu allan bob tro.
 • Cadwch ddiffoddwyr tân wrth law a sicrhewch fod pawb yn y tŷ yn gwybod sut i’w defnyddio. Peidiwch byth â llosgi siarcol y tu mewn.
 • Sicrhewch fod eich waliau a’ch atigau wedi eu hinsiwleiddio cyn y gaeaf. 
 • Yn ystod storm, gwrandewch ar y sianel radio a theledu lleol am adroddiadau ar y tywydd a gwybodaeth brys. 
 • Bwytwch yn rheolaidd ac yfwch digon o ddŵr, ond osgowch gaffein ac alcohol. 
 • Gwisgwch ar gyfer y tymor gyda nifer o haenau o ddillad llac, ysgafn a chynnes yn hytrach nag un haen o ddilledyn trwm. Dylai’r haen allanol wrthyrru dŵr. Mae mits yn gynhesach na menig. Gwisgwch het bob amser - collir y rhan fwyaf o wres y corff o dop eich pen. 
 • Peidiwch â gorflino wrth rawio eira, gall achosi trawiad ar y galon. 
 • Gwyliwch am arwyddion o ewinrhew: colli teimlad, golwg gwyn neu lwyd mewn achosion eithafol. Os canfyddir y symptomau, ceisiwch help meddygol ar unwaith. 
 • Gwyliwch am arwyddion hypothermia: crynu’n ddi-baid, colli cof, dryswch, siarad yn aneglur, syrthni a blinder. Os canfyddir y symptomau, ewch a’r person i fan cynnes, tynnwch unrhyw ddillad gwlyb, cynheswch ganol y corff yn gyntaf, rhowch ddiod di-alcohol cynnes i’r dioddefwr os yw’n ymwybodol. Ceisiwch help meddygol cyn gynted ag y bo modd.
Clirio rhew ac eira eich hun
Gall unrhyw un glirio eira a rhew oddi ar y palmant tu allan i'w cartref neu fannau cyhoeddus i atal baglu a syrthio.

Peidiwch â pheidio clirio llwybrau gan eich bod ofn bydd rhywun yn brifo. Cofiwch, mae'n gyfrifoldeb ar bobl sy'n cerdded ar eira a rhew i fod yn ofalus. Mae'n annhebygol y cewch eich siwio neu eich dal yn gyfreithiol gyfrifol am yunrhyw anafiadau os ydych wedi clirio'r llwybr yn ofalus.

Cyngor ar glirio rhew ac eira.